From The Net || Deshabhimani ​Online ​News https://www.deshabhimani.com Deshabhimani online provides Latest news headlines and Breaking news in Malayalam. Get news stories in Kerala Politics, India Politics, world/international, business, culture, crime, cinema, sports etc.. Sun, 22 Sep 2019 02:00:00 +0530 From The Net || Deshabhimani ​Online ​News https://www.deshabhimani.com https://www.deshabhimani.com/images/deshabhimani-title-black.png Deshabhimani online provides Latest news headlines and Breaking news in Malayalam. Get news stories in Kerala Politics, India Politics, world/international, business, culture, crime, cinema, sports etc.. 'നെഹ്‌റുവെ പഴിക്ക നാം ചരിത്രമൊക്കെ മാറ്റുവിൻ കമ്മിഭരണകേരളത്തിൽ നോട്ടു നാം അടിക്കണം' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/sanghi-song-of-the-day/823379 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/sanghi-song-of-the-day/823379 <p>കൊച്ചി&gt; സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം നേരിടാന്&zwj; എന്ന പേരില്&zwj; കേന്ദ്ര സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; വന്&zwj; കമ്പനികള്&zwj;ക്ക് നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തില്&zwj; കള്ളനോട്ടടിയ്ക്ക് മുമ്പ് പിടിയിലായ ബിജെപി നേതാവ് വീണ്ടും പിടിയിലായ വാര്&zwj;ത്തയും വന്നു.ഇത് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്&zwj; ഏറെ പ്രതികരണങ്ങള്&zwj;ക്ക് വിഷയമായി.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em>''സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനെതിരെ നോട്ടടിച്ചു പോരാടിയ മിത്രങ്ങൾക്ക് ധ്വജപ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്'' ഫേസ്&zwnj;ബുക്കില്&zwj; ദീപക് രാജു എഴുതിയ ഗാനം ചുവടെ:</em></span></p> <h5 class="_7tae _14f3 _14f5 _5pbw _5vra" data-ft="{" id="js_a"><span class="fwn fcg"><span class="fwb fcg" data-ft="{"><a title="Deepak Raju" href="https://www.facebook.com/deepak.raju?__tn__=%2CdC-R-R&amp;eid=ARB1wPNjJ3zZRakqjIwK9DMBupZvBoF-qz9GCDMr8gm7l-e69_oO46gRC7Ke9Wn4zLh_wsYYUz8Lg1T5&amp;hc_ref=ARQ8bJc06abiRPgDr1mRgr--fZHbGPcMRlWkv9iF4kDat9n6J_Jwhr9o6etTsxtdkf8&amp;fref=nf" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=593510860&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdC-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARB1wPNjJ3zZRakqjIwK9DMBupZvBoF-qz9GCDMr8gm7l-e69_oO46gRC7Ke9Wn4zLh_wsYYUz8Lg1T5%22%2C%22hc_ref%22%3A%22ARQ8bJc06abiRPgDr1mRgr--fZHbGPcMRlWkv9iF4kDat9n6J_Jwhr9o6etTsxtdkf8%22%2C%22fref%22%3A%22nf%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" data-hovercard-referer="ARQ8bJc06abiRPgDr1mRgr--fZHbGPcMRlWkv9iF4kDat9n6J_Jwhr9o6etTsxtdkf8" id="js_22p" aria-describedby="u_1k_1" aria-owns=""><span style="font-family: Arial;">Deepak Raju</span></a></span></span></h5> <p>മോദിജി നോട്ട് നിരോധിച്ചതിനെ വിമർശിച്ചവരൊന്നും നോട്ടടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മിത്രത്തെ കേരളത്തിൽ ജയിലിൽ അടച്ചതിനെതിരെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. മിത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കണക്കാക്കേണ്ട. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനെതിരെ നോട്ടടിച്ചു പോരാടിയ മിത്രങ്ങൾക്ക് ധ്വജപ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനീ ഗാനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു:<br /> &mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;</p> <p>വരിക വരിക മിത്രമേ സ്വയംസേവയ്ക്ക് സമയമായ് <br /> അച്ചെടുത്ത് മഷി നിറച്ചു പേപ്പറിൽ പതിക്ക നാം <span class="text_exposed_show"><br /> നെഹ്&zwnj;റുവെ പഴിക്ക നാം ചരിത്രമൊക്കെ മാറ്റുവിൻ <br /> കമ്മിഭരണകേരളത്തിൽ നോട്ടു നാം അടിക്കണം </span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>എത്രനാളാ ബൈക്കുകൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കണം,<br /> തേങ്ങയേറ്കേസിൽ നമ്മളഴികളെത്ര എണ്ണണം<br /> കാനനേ ചരിക്ക നാം ഗരുഡതുല്യ വേഗരായ് <br /> സഹഗമിക്ക സഹഗമിക്ക സഹഗമിക്ക മിത്രമേ</p> <p>എത്ര പാദുകങ്ങൾതൻ രുചിയറിഞ്ഞ നാവുകൾ,<br /> തെറിജപിച്ചു നുണപറഞ്ഞു മലവളഞ്ഞതോർക്ക നാം <br /> രുധിരമൂത്രമൊന്നിലും വിജയപ്രാപ്തി കാൺമായാൽ,<br /> മലമെറിഞ്ഞു പോരടിച്ചു പിടിയിലായതോർക്ക നാം...</p> <p>ഊണുമില്ല തൊഴിലുമില്ലയെങ്കിലും കരങ്ങളിൽ <br /> ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചൈനകാട്ടി വികസനം വരുത്തണം<br /> വയറുകാലിയെങ്കിലും അയലത്തെ അടുപ്പിലെ <br /> ബീഫ്കറിയിൽ മണ്ണ് വിതറി സഹജരെ വധിക്കണം</p> <p>നോട്ടു നാം അടിക്കണം ആരുവന്നെതിർക്കിലും <br /> അൽപവും കൊടുത്തിടാതെ കോപിയാതെ നിൽക്കണം.</p> </div> Sat, 21 Sep 2019 12:30:21 +0530 ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ: ഇന്ത്യയുടെ വൈവിദ്ധ്യത്തിനു നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം https://www.deshabhimani.com/from-the-net/news-from-the-net-14-09-2019/821956 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/news-from-the-net-14-09-2019/821956 <p>ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ കഴിയാത്ത ആവശ്യമാണ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാവൈവിദ്ധ്യത്തിനു നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എന്നതില്&zwj; സംശയമൊന്നുമില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയെ മുഴുവനായി ഇന്ത്യയുടെ അധികാരതലത്തില്&zwj;നിന്ന് എടുത്തെറിയാനുള്ള ആദ്യപടി കൂടിയാണ് ഹിന്ദിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഏകഭാഷയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇടപെടല്&zwj;. <br /> <br /> ഫെഡറല്&zwj; സംവിധാനത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിദ്ധ്യമാണ്. ജവഹര്&zwj;ലാല്&zwj; നെഹ്രുവിനെപ്പോലെ, അംബേദ്കറെപ്പോലെ ഒക്കെയുള്ള നേതാക്കള്&zwj;ക്ക് അക്കാര്യം നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുതാനും. നാനാത്വങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിര്&zwj;ത്തുന്നത് നീതി പുലര്&zwj;ത്തേണ്ട ഭരണഘടനയാണ്. ആ ഭരണഘടനയെ തകര്&zwj;ത്ത് ഹിന്ദുത്വ ഇന്ത്യയെ സ്വപ്നം കാണുന്നവര്&zwj;ക്ക് ഇന്ത്യയെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല. <br /> <br /> മലയാളവും തമിഴും കന്നടയും തെലുങ്കും മറാഠിയും സന്താലിയും ബംഗാളിയും പഞ്ചാബിയും ഹിന്ദിയും ആസാമിയും ബോഡോയും ഗുജറാത്തിയും ഉര്&zwj;ദ്ദുവും കാശ്മീരിയും കൊങ്കിണിയും ദോഗ്രിയും മൈഥിലിയും മണിപ്പൂരിയും സിന്ധിയും&nbsp; ഇംഗ്ലീഷും നേപ്പാളിയും അടക്കം അനേകമനേകം ഭാഷകള്&zwj; നിറഞ്ഞ ഇടമാണിത്.&nbsp; ഓരോ ഭാഷക്കാര്&zwj;ക്കും അതിനുള്ളില്&zwj;പ്പോലും നിരവധി വൈവിദ്ധ്യങ്ങള്&zwj;! അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് ദേശീയഭാഷ എന്ന പദവി ഒരു ഭാഷയ്ക്കും ഭരണഘടന നല്&zwj;കിയിട്ടില്ല. <br /> ഔദ്യോഗികഭാഷ എന്ന പദവിയേ ഹിന്ദിക്കുള്ളൂ. അതിനൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങള്&zwj;ക്കകത്ത് അവര്&zwj;ക്കിഷ്ടമുള്ള കൂടി ഔദ്യോഗികഭാഷയാക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടത്തിലേക്കാണ് ഹിന്ദി എന്ന ഒറ്റമൂലി കൃഷി ചെയ്യാന്&zwj; ചിലര്&zwj; ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാഷ മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യവും അതിനില്ല. രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗികഭാഷ എന്ന നിലയില്&zwj; എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതു വേണ്ടെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഭാഷകൊണ്ട് ഒരു അധിനിവേശവും ആരും ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതില്ല. <br /> <br /> ഏറ്റവും കൂടുതല്&zwj; പേര്&zwj; സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെന്ന നിലയില്&zwj; ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഷയാക്കിയാല്&zwj; എന്താ കുഴപ്പം, അതല്ലേ ജനാധിപത്യം എന്ന് ഈ ഭാഷാതീവ്രവാദത്തിന്റെ വക്താക്കള്&zwj; പറയുന്നുണ്ട്. ജനാധിപത്യമെന്നാല്&zwj; ഏതെങ്കിലും കുറച്ചുപേരുടെ ആധിപത്യമല്ലെന്നും, എല്ലാത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഓരോ പൗരരെയും ഉള്&zwj;ക്കൊള്ളുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സംവിധാനമാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം എന്നേ അവരോടു പറയാനുള്ളൂ.&nbsp;</p> Sat, 14 Sep 2019 18:41:06 +0530 18 വര്‍ഷം മുമ്പ് ആ ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ?!?!...നിഭാഷ് ശ്രീധരന്‍ എഴുതുന്നു https://www.deshabhimani.com/from-the-net/9-11-after-18-years/821728 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/9-11-after-18-years/821728 <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/nibhash sreedharan.jpg" alt="നിഭാഷ് ശ്രീധരന്&zwj; " width="130" align="left" />തിരുവോണ നാളിൽ സെൽഫികളും സദ്യകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ഫേസ്&zwnj;ബുക് ടൈംലൈനിൽ നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്തംഭിപ്പിച്ച 9/11 ഭീകരാക്രമണം. 18 വർഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഇന്നലെ എന്ന പോലെ ഞെട്ടലോടെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം. നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള ഒരു സാധാരണ ചൊവ്വാഴ്ച പതിവ് പ്രഭാത തിരക്കുകളിൽ മുഴുകിയ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തെ കാത്തിരുന്നത് തീർത്തും അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർചലനങ്ങളാവട്ടെ, ലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ-,സാമൂഹിക,-സാമ്പത്തിക,-മത സ്വഭാവങ്ങളെയും സമവാക്യങ്ങളേയും തീർത്തും മാറ്റിമറിച്ചവയും.<br /> <br /> 4 കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിമാനങ്ങളാണ് അൽഖൈദ ഭീകരന്മാരാൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതിലാദ്യത്തേത്, രാവിലെ 8.46 ന് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ നോർത്ത് ടവറിൽ ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അമ്പരന്നു പോയ ആളുകൾ പരക്കം പായുമ്പോൾ പുകപടലങ്ങളുയർന്ന ട്വിൻ ടവറിന്റെ സൗത്ത് ടവറിൽ രണ്ടാമത്തെ വിമാനവും വന്നിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ സമയം 9.03എ എം. ഇതേ നേരം 370 കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന പെന്റഗണിനെ ഉന്നം വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തുകയായിരുന്ന താലിബാനികൾ കൃത്യം 9.37 ന് ലക്&zwnj;ഷ്യം കാണുന്നു. നാലാമത്തേത് 10.03 ഓടെ പെൻസ്&zwnj;വിൽവാനിയക്കടുത്തു ഒരു പാടത്തു തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.<br /> <br /> സമയം 10.30 ആയപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയുടെ അഭിമാനസ്തംഭം WTC ട്വിൻ ടവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചീട്ട് കൊട്ടാരം കണക്കെ തകർന്നു വീണു. തീയും പുകയും പൊടിപടലങ്ങളും കൊണ്ട് മൂടിയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും സ്വരക്ഷയോർത്തു എടുത്തു ചാടിയവരും അകത്തു പെട്ടുപോയവരുമായി മൂവ്വായിരത്തിനടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആറായിരത്തോളം പേരാണ് പരിക്കേറ്റവർ.<br /> <br /> എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു ഈ ഭീകരരും അവരെ ഏർപ്പാടാക്കിയവരും തമ്മിലുള്ള ഡീൽ? രാഷ്ട്രീയ വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? കോൺസ്പിറസി തിയറികൾ പലതും വന്നു. ആക്രമണം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ജർമ്മൻകാരെയും അമേരിക്കക്കാരനായ മൈക്കിൾ മൂറിനെ പോലുള്ളവരെയുമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ടൈംസ് പോലുള്ള പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനപരമ്പരകൾ വായിച്ചതോർക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂരിലെ മറ്റൊരു പത്രം 'അപ്സൈഡ് ഡൌൺ വേൾഡ്' എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ തല തിരിച്ചാണ് ഒന്നാം പേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. പാലൂട്ടി വളർത്തിയ താലിബാൻ അവസാനം അമേരിക്കക്കെതിരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞതിനെ പ്രതീകാത്മകമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്.<br /> <br /> &ldquo;തീപ്പിടുത്ത&rdquo;മാണ് ടവറിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തു വന്ന ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട് പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമാണെന്നും യാഥാർഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ട് വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തകർച്ച അപകടാനന്തര സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളത് ആയിരുന്നില്ലെന്നും മറിച്ചു കൺട്രോൾഡ് ഡിമോളിഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുമാണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ.<br /> <br /> 9/11 ന് ശേഷം ലോകത്ത്&zwnj; എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? &quot;വാർ ഓൺ ടെറർ&quot;എന്ന സ്ലോഗൺ ന്റെ പേരിൽ അമേരിക്ക ചെലവാക്കിയത് നാലര ട്രില്യൻ ഡോളറോളമാണത്രേ. അന്നോളം കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിൽ പകച്ചു പോയ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയും സഹായത്തോടെയും അഫ്ഘാനിസ്ഥാനെയും ഇറാഖിനെയും അതിക്രമിച്ചു കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയും സഖ്യ കക്ഷികളും. നിരപരാധികളായ രണ്ടു മില്യനോളം ആളുകളുടെ ജീവനപഹരിച്ചു, അവരുടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു. നേതാക്കളെ വേട്ടയാടി കൊല ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ അമേരിക്കയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ?<br /> <br /> എന്തായാലും ഈ ആക്രമണത്തോടെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ലോകത്താകെ ഉടലെടുക്കുകയും പതിയെ പതിയെ സാധാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതൊരുഗ്രൻ രാഷ്ട്രീയ വില്പനച്ചരക്കാക്കി. മറുവശത്തു, മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളായ മുസ്&zwnj;ലീം മതനേതാക്കളുടെ ഇതരമത വിദ്വേഷവും പ്രാകൃത മതവാശികളും മറ നീങ്ങി പുറത്തു വന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ നിരപരാധികളായ സാധാരണ മുസ്ലീം ജനവിഭാഗം മൊത്തം തീവ്രവാദികൾ ആയി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതേ സമയം, ലോകത്തു പല പല നഗരങ്ങളിലും റ്റെരറിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ തുടർക്കഥയായി മാറി. ഈ ഓണക്കാലം നമ്മുടെ കേരളം പോലും തീവ്രവാദ ആക്രമണ ഭീഷണിയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ ആയിരുന്നു എന്നോർക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാലിന്റെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയെ തകർക്കാൻ അമേരിക്ക തന്നെ അഫ്&zwnj;ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിത്തിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചു വളർത്തിയത്, പിന്നീട് സ്റ്റാലിനു ശേഷം ലോകത്തിനാകെ ഭീഷണിയായി വളരുകയായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രം.<br /> <br /> തകർന്ന വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന് പകരം അവിടെ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിലൊന്ന് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിങ്ങാണ്. പഴയ ട്വിൻ ടവറിന്റെ സ്ഥാനത്തു രണ്ടു കുളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 'സെപ്റ്റംബർ 11 മെമ്മോറിയൽ &amp; മ്യൂസിയ'മാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് കാർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു നടുക്കത്തോടെയുള്ള ഓർമ്മ സമ്മാനിക്കുന്നയിടം!<br /> <br /> ലോകം മുഴുക്കെ ഒരു യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം നിലനിന്ന 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ആം തീയ്യതി, സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൂന്നാമത്തെ (അതോ നാലോ?) നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിലിരുന്ന് സഹമുറിയന്മാർക്കൊപ്പം മുഴുനീള ന്യൂസ് ചാനലായ ചാനൽ-ന്യൂസ്-ഏഷ്യയിൽ രാപ്പകൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കിടെ താഴേക്കിറങ്ങി അങ്ങ് ദൂരെ വീട്ടിലുള്ളവരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഭീതിയായിരുന്നോ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം നൂറ്റിച്ചില്വാനം നിലകൾക്ക് മേലെ നിന്ന് കുതിച്ച ഇനിയും തിരിച്ചറിയാത്തവരെ ഓർത്തു വിതുമ്പുകയായിരുന്നോ അതല്ല ഫ്&zwnj;ളൈറ്റ് വന്നിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്കല്ലല്ലോ എന്നാശ്വാസിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നൊന്നും കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.<br /> <br /> ഹെറാൾഡ്&zwnj;സൺ ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങളോടും ആവർത്തിക്കുന്നു...<br /> അന്നാ ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ?!?!</p> Fri, 13 Sep 2019 10:23:50 +0530 "കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നു മുതലാണ് ആർഎസ്എസിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായത്?; ഞാനും ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/jyothi-vijayakumar-puliyoor-temple-rss/821521 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/jyothi-vijayakumar-puliyoor-temple-rss/821521 <div data-testid="post_message" class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{" id="js_a"> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><em>ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണെന്ന സംശയം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണെന്നറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നവരിൽ നിന്നും. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകളാണോ, നിങ്ങളെ ആരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് &quot;നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല &quot; എന്നായിരുന്നു മറുപടി. </em></span></p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><em>തിരുവോണദിവസം പുലിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അഡ്വ. ജ്യോതി വിജയകുമാറിന്&zwnj; ആർഎസ്&zwnj;എസ്&zwnj; പ്രവർത്തകരിൽനിന്നും നേരിട്ട അനുഭവം.</em></span></p> <p><strong>എന്നു മുതലാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആർഎസ്എസിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായത്?</strong></p> <p>ഇത് പറയാതെ വയ്യ ഈ തിരുവോണദിവസം ഏറെ വേദനയോടെ. ഓണ ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല എന്ന് കുറെ ആർ എസ് എസ് പ്രർത്തകരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ്. എത്ര മാത്രം ഫാസിസം കേരളത്തിലും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഈ സംഭവം നല്കുന്ന ആഘാതം ചെറുതല്ല.</p> <p>ജനിച്ചു വളർച്ച നാടാണ് പുലിയൂർ.. ഇന്നും മിക്കവാറും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പുലിയൂരാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പുലിയൂർ ക്ഷേത്രം.. ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പൊതുവെ പോകാറില്ല. ഇന്ന് തിരുവോണ ദിവസം പോയി ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തെ അത്തപ്പൂക്കളം കുട്ടികളെ കാണിക്കാൻ അനുജത്തിയോടും അച്ഛനോടും കുട്ടികളോടുമൊപ്പം..</p> <p>അച്ഛൻ പുലിയൂരിൽ ജനിച്ചു 45 വർഷങ്ങളായി ചെങ്ങന്നൂരിൽ അഭിഭാഷകനും രാഷ്ടീയ പ്രവർത്തകനും കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ( പുലിയൂരിലെ ആളുകൾക്ക് അപരിചിത നല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചത്).. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായതിനാലും മഴയായതിനാലും അധികം പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാലും വണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പടികൾക്ക് നേരെ താഴെ റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു ( അതിനടുത്താണ് ആളുകൾ ചെരുപ്പുകളഴിച്ചിട്ടിരുന്നത്).</p> <p>നല്ല മഴയുള്ള സമയം പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ആൾ (അച്ഛനെ പരിചയമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല) ഒട്ടും സൗഹൃദകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ &quot;നിങ്ങളുടേതാണോ വണ്ടി? നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു കൂടേ.. നടയ്ക്ക് നേരെയാണോ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്?&quot; എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലാണ് താക്കോൽ. അച്ഛനോട് പറയാമെന്നറി യിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അച്ഛൻ താഴെപ്പോയി വണ്ടി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടിക്കു താഴെ ചെരിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.</p> <p>ആ വ്യക്തി സംസാരിച്ച, പെരുമാറിയ രീതി വല്ലാണ്ട് അസ്വസ്ഥമാക്കി, പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു മതീതമായി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത്. സാധാരണ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പൊ ക്ഷമ ചോദിച്ച് തിരുത്താറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ പാർക്കിംഗിനപ്പുറം മറ്റെ ന്തോ ആണ് പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നി .&quot;ചേട്ടാ ഓണദിവസമല്ലേ.. ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പെരുമാറുക. കുറച്ചു കൂടി മര്യാദയോടെ സംസാരിക്കാമല്ലോ. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ&quot; എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഉള്ള അമർഷം വ്യക്തമാക്കിത്തന്നെ.</p> <p>അതിനു മറുപടി രണ്ടു മൂന്നു പേർ കൂടിത്തന്നത് &quot; അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. നിങ്ങളാരാണ്&quot; എന്നാണ്. അപ്പോൾ &quot;നിങ്ങളാരാണ്..ഞാനും ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്.. ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരനുഭവം നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് &quot; എന്നായിരുന്നു. പിന്നെ രൂക്ഷമായ നോട്ടത്തോടെ മതത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും &quot;സംരക്ഷകരുടെ &quot; ഭീഷണിയുടെ ശബ്ദമുയർന്നു. ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണെന്ന സംശയം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണെന്നറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നവരിൽ നിന്നും. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകളാണോ, നിങ്ങളെ ആരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് &quot;നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല &quot; എന്നായിരുന്നു മറുപടി. &quot; നിങ്ങളെ ആരാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരും എന്നു മുതലാണ് അമ്പലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായതെന്നും&quot; എല്ലാ ആത്മരോഷത്തോടെ യും ചോദിച്ച് &quot; ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാവരുടേതുമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ടതിവിടെയല്ല എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും&quot; എനിക്കാകുമാറുറക്കൈ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കൂർത്ത നോട്ടങ്ങളുടെയും ആളുകളുടെയുമിടയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.. മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ്..എത്ര രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടങ്കിലും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ, കരുതലിന്റെ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാണ്ടാകുന്നതിൽ... ഓടിക്കളിച്ചു വളർന്ന ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർ എസ് എസിന്റേതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ.. സ്വന്തം നാട്ടിലും അന്യതാബോധം അന്യമല്ല എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ..എന്റെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര കാലം എനിക്കഭിമാനിക്കാനാകും എന്ന ആശങ്ക വളരുന്നതിൽ .. ഇപ്പൊ കശ്മീരിനെയും ആസാമിനേയും ഏറെ മനസ്സിലാക്കുന്നു.. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് സമാധാനമായി ഓണസദ്യയുണ്ണുക?</p> <p>(ഭയപ്പെടില്ല.. മിണ്ടാതിരിക്കില്ല.. ആവുന്നിടത്തോളം ശബ്ദിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും..).</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjyothi.vijayakumar.7%2Fposts%2F1415246615280844&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="500" height="697" frameborder="0"></iframe></p> Thu, 12 Sep 2019 11:12:47 +0530 സ്നേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണപാത്രം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ പ്രച്ഛന്നവേഷധാരികൾ ... ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് എഴുതുന്നു https://www.deshabhimani.com/from-the-net/shihabuddin-poythumkadavu/821340 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/shihabuddin-poythumkadavu/821340 <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/67(3).jpg" alt="ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് " width="155" align="left" />മതത്തിന്റെ പേരിൽ നല്ലമനസുകളേയും ആഘോഷങ്ങളെയും വെറുപ്പിന്റ ആലയിൽ കൊണ്ടു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പിശാചിന്റെ പ്രച്ഛന്നവേഷധാരികൾ മാത്രമാണെന്ന്&zwnj; എഴുത്തുകാരൻ ശിഹാബീദ്ദീൻ പൊയ്&zwnj;ത്തുംകടവ്&zwnj;.&nbsp; അവർ പറയുന്നത്&zwnj; വേദവാക്യമായി ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൈശാചിക ബാധയേറ്റത് കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഏത് മതത്തിലായാലും ,അപരവെറുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരക്കാർ ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണപാത്രം അവർ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേയ്&zwnj;സ്&zwnj;ബുക്&zwnj; പോസ്&zwnj;റ്റിൽ പറഞ്ഞു.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; ചുവടെ</strong></span></p> <p>പൊയ്ത്തുംകടവ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറുള്ള മൂന്നുനിരത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. എന്റെ കുട്ടിക്കാലം.<br /> <br /> എന്നോ നിലച്ചുപോയ ഒരു മരമില്ലിനടുത്തുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ പുഴയോരത്തെ പഴയൊരു മൺ വീട്ടിൽ.<br /> <br /> തൊട്ടടുത്ത വീട് ചന്ദ്രികേച്ചിയുടെതാണു്. മിൽ തൊഴിലാളിയായ വാസുവേട്ടനും ഭാര്യ ചന്ദ്രികേച്ചിക്കും കൂടി അന്ന് മൂന്നു മക്കൾ.ശ്യാമളേച്ചി,ശൈലജേച്ചി.ശാലിനി.( വളരെ വൈകി ഒരു മകൾ കൂടിയുണ്ടായി - ശ്രീലത )<br /> <br /> ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യ കാലം.ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ വരണം ആ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വീട്ടുകാരുടെതുമായിരുന്നു..ഓണവും വിഷുവും വരുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്കു കൂടി വേണ്ടി കൂടി അരി അളന്നെടുത്ത് മൺകലത്തിലിടും. ഞങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. അന്ന് ബിരിയാണി സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടില്ല.<br /> <br /> ഞാൻ ഇന്നും നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രേച്ചിയേയും കുടുംബത്തേയും ഓർത്തിട്ടേ ആദ്യത്തെ പിടി നാവിൽ വെക്കൂ മന:പൂർവ്വം ഓർക്കുന്നതല്ല. ആ ഓർമ്മ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് പോകും. ഞാൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് പിറന്നതിൽപ്പിന്നെ ആദ്യമായി രുചിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ചന്ദ്രേച്ചി വിളമ്പിത്തന്ന ഓണസദ്യയിലാണ്.<br /> <br /> ഏത് കഷ്ടതയിലും ആപത്തിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടിയെത്തിയിരുന്നു. റേഷൻ ഷാപ്പിൽ മണ്ണെണ്ണ വന്നുവെന്നതടക്കമുള്ള ഏത് വാർത്തയും ഞങ്ങളുടേതുമായിരുന്നു.<br /> <br /> വളപട്ടണം പുഴയുടെ കൈവഴിയായിരുന്ന പാമ്പൻതോട് എന്ന് ഇന്നു വിളിക്കുന്ന ആ വീതി കുറഞ്ഞ പുഴ. ( ആ പുഴ തോടായും പിന്നെ നീർച്ചാലായും ദുഷിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം പോലെ മണ്ണടിഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി. നോക്കിയിരിക്കേ ഒരു പുഴ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു )<br /> <br /> ആ പുഴയുടെ ഓരത്ത് ചെറുതോണിയിൽ മീൻ വിൽക്കാൻ ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു.പ്രത്യേകിച്ചും ചാകരക്കാലത്ത് . നല്ലതാണെന്നു കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ഓടിപ്പോയി ചന്ദ്രേച്ചിയെക്കൂടി അറിയിക്കും. മാങ്കടവിൽ നിന്നും കുറുമാത്തൂറിൽ നിന്നും അന്ന് സീസൺ കാലത്ത് പഴുത്ത ചക്കയും മാങ്ങയുമായി തോണി കരയ്ക്കടുത്തിരുന്നതും ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കു കൂടിയായിരുന്നു.<br /> <br /> അന്ന് പള്ളിയിൽ മൈക്ക് സെറ്റ് എത്തിയിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നിസ്ക്കരിക്കുന്നവരും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുമായിരുന്നു.&nbsp; ചെവി കൂർപ്പിച്ച് നിന്നാലേ വാ ങ്ക് കേൾക്കൂ. പലപ്പോഴും ചന്ദ്രേച്ചി പറഞ്ഞാണ് വാങ്ക് കൊടുത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത്.<br /> <br /> ഞാൻ ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പണത്തിന് അത്യാവശ്യം വന്ന് ഉപ്പ ആ വീട് വിറ്റ്' എന്റെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി. ഞങ്ങളുടെ വേർപിരിയൽ ആ കുടുംബത്തെ ഏറെ തളർത്തി. രണ്ടു മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവരും ആ വീട് വിറ്റ് മൂന്നു നിരത്ത് ഉപ്പായിച്ചാൽ പ്രദേശത്തേക്ക് വീട് മാറി.<br /> <br /> വർഷങ്ങൾ അനവധി കടന്നു പോയി. ഓരോ ഓണവും ഞങ്ങൾക്ക് വേർപിരിയലിന്റെ ഓണമായിരുന്നു. ഇന്നും ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളിലൊരാളെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ആ വീട് സന്ദർശിക്കും.<br /> <br /> ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് ചന്ദ്രേച്ചി തറയിൽ തെന്നി വീണ് നടുവൊടിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായി. വേദനയുടെ ഞരക്കത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴോ മൂന്നാമത്തെ അനുജൻ ആ വീട്ടിൽ യാദൃച്ഛികമായി എത്തിപ്പെട്ടു. ഉഴിച്ചിലും പാരമ്പര്യ വൈദ്യവുമൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച അനുജൻ അവരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിക്കൊടുത്തു. ദിവസങ്ങളോളം ആ വീട്ടിൽ അവൻ പോകും. അവന് എന്തെങ്കിലും പണമെടുത്ത് നീട്ടും .അവൻ ചിരിച്ച് കൊണ്ട് നിരസിക്കും. ചികിത്സ ഫലിച്ചു. രോഗം പൂർണമായും ശമിച്ചു. അപ്പോഴും പണം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.അനുജന്റെ ചിരി അല്പം ഉച്ചത്തിലായപ്പോൾ ചന്ദ്രേച്ചി ചോദിച്ചു: എന്തേ, ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നേ?അവൻ പറഞ്ഞു: ഞാൻ ചികിത്സിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടുകാർ അതിന് പണം തന്നാൽ എനിക്ക് ചിരി വരില്ലേ? പഴയ ഓർമ്മയിൽ അവർ കരയുകയും മുണ്ടിന്റെ കോന്തല കൊണ്ട് കണ്ണീരൊപ്പുകയും ചെയ്തു..<br /> <br /> മൂത്ത ആളായ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും: ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് ചന്ദ്രേച്ചിയും കുടുംബവും. അവർ കഴിഞ്ഞേ ഏത് കുടുംബാംഗങ്ങളും നമുക്ക് ഉള്ളൂവെന്ന്. അത് അവർ ഇന്നും ഈ വാക്യം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. കഷ്ടതയിലും യാതനയിലും കൂടെ നില്ക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ. അല്ലാതെ കല്യാണച്ചടങ്ങിനും മരണാനന്തരചടങ്ങിലും മാത്രം ബന്ധുത്വം പറഞ്ഞ് ഓടിയെത്തുന്നവരല്ല.<br /> <br /> ചന്ദ്രേച്ചി ഏറെക്കാലം സുഖമായി ജീവിച്ചു. അവരും മക്കളും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും. 'ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പോകും..<br /> <br /> അടുത്ത മാസത്തോടെ ചന്ദ്രേച്ചി മരിച്ചിട്ട് മൂന്നു വർഷമാകുന്നു. made for each other ആയി ജീവിച്ച വാസുവേട്ടൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു മരിച്ചു. ചന്ദ്രേച്ചിയില്ലാതെ വാസുവേട്ടന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.<br /> <br /> ഓണക്കാലം വരുമ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല.സ്നേഹവും അനുതാപവുമില്ലാത്തിടത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യമില്ല.വെറുക്കാനും അകലാനും ഉപദേശിക്കുന്നവർ പിശാചിന്റെ പ്രച്ഛന്നവേഷധാരികൾ മാത്രം. അത് വേദവാക്യമായി ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൈശാചിക ബാധയേറ്റത് കൊണ്ടു മാത്രമാണ്..<br /> <br /> പിശാചിന്&zwnj; മതമില്ല. മത-രാഷട്രീയവേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.ഏത് മതത്തിലായാലും ,അപരവെറുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരക്കാർ ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണപാത്രം അവർ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.<br /> <br /> -</p> Tue, 10 Sep 2019 13:21:06 +0530 സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരി ആണത്രേ.. പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നത്‌ വംശീയ വിദ്വേഷവും സ്‌ത്രീ വിരുദ്ധതയും... ജലജമോൾ എഴുതുന്നു https://www.deshabhimani.com/from-the-net/k-e-indira-jalaja-mol/820210 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/k-e-indira-jalaja-mol/820210 <p>&nbsp;മുസ്ലിം - ദളിത് വിരുദ്ധതയും, മതരാഷ്ട്ര വാദവും മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ചിന്തകളിലെ നെറികേട് ആണ് കെ ആർ ഇന്ദിരയുടെ രാഷട്രീയ പദ്ധതി എന്ന് പറയാതെ വയ്യെന്ന്&zwnj; ചിത്രകാരി ജലജമോൾ .&nbsp; സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ലൈംഗീകതയെക്കുറിച്ചും പ്രസവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എത്ര ലജ്ജാകരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർക്കുള്ളത്&zwnj;.&nbsp; സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രത്തിന്&zwnj; ഇലസ്&zwnj;ട്രേഷൻ ചെയ്&zwnj;തപ്പോൾ സ്ത്രീ ഒരേ സമയം പല പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് വരയ്ക്കാത്തതിനും, ചിത്രത്തിലെ പുരുഷൻ വെളുത്തവനും സുന്ദരനുമല്ലാത്തതിനും,&nbsp; ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞയാളാണ്&zwnj; ഇന്ദിര. വംശീയ വിദ്വേഷം തന്നെയായിരിക്കും അന്നും അവരെക്കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ചതെന്നും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇനിയും ഇതുവഴി സ്ത്രീപക്ഷമെന്ന വാദമുന്നയിച്ച് വരരുതേയെന്നും&nbsp; ജലജമോൾ ഫേസ്&zwnj;ബുക് പോസ്&zwnj;റ്റിൽ പറഞ്ഞു.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; ചുവടെ </strong></span></p> <p>വാത്സ്യായനന്റെ കാമശാസ്ത്രത്തിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയിൽ സഹികെട്ട് സ്ത്രീകളെ ലൈംഗീക സമത്വം പഠിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രമെഴുതിയ സ്ത്രീയാണ് കെ ആർ ഇന്ദിര.<br /> DCബുക്ക്സ് 2012-ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകം സ്ത്രീ പുരുഷൻമാർക്കിടയിൽ സർവേ നടത്തി 4 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതാണെന്ന അവകാശവാദവുമുണ്ട്.<br /> താത്തമാർ പന്നികളപ്പോലെ പെറ്റുകൂട്ടുമെന്നും പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഗർഭനിരോധന മരുന്ന് കലർത്തി വിടുകയോ മറ്റോ വേണ്ടി വരും ഭൂമിയെ ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ സ്ത്രീ സമത്വത്തെക്കറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? ഇത്ര സ്ത്രീവിരുദ്ധവും വംശീയവുമായ അധിക്ഷേപം ഇതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഉത്തവരാദിത്ത്വപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല.<br /> എഴുത്തുകാരിയാണത്രേ.</p> <p>ആസ്സാമിനെക്കുറിച്ചാവട്ടെ,ബാബ്റി മസ്ജിദ് നെക്കുറിച്ചാവട്ടെ,വംശീയ വിദ്വേഷം തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നത്.കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒരു ഹോളോകോസ്റ്റ് നടത്താമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം.</p> <p>മുസ്ലിം - ദളിത് വിരുദ്ധതയും, മതരാഷ്ട്ര വാദവും മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ചിന്തകളിലെ നെറികേട് ആണ് ഇവരുടെ രാഷട്രീയ പദ്ധതി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ!<br /> ഇവരുടെയൊക്കെ വർഗ്ഗീയത തുറന്ന് കാട്ടുന്ന കാലം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആയതിൽ ആശ്വസിക്കാം. ഇനിയെങ്കിലും ജാഗ്രത പുലർത്താമല്ലോ.<br /> ജീവിതത്തിൽ ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒരേയൊരു പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാമശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ത്രീ വെർഷന് വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ വരക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് DCബുക്ക്സ് സമീപിച്ചപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രത്തിന് വേണ്ടി.സ്ത്രീ ഒരേ സമയം പല പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് വരയ്ക്കാത്തതിനും, ചിത്രത്തിലെ പുരുഷൻ വെളുത്തവനും സുന്ദരനുമല്ലാത്തതിനും, ശരീരത്തിന്റെ അഴകളവുകൾ (Anatomy) ഇങ്ങനെയാണോ?എന്നും ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞയാളാണ്.വ്യവസ്ഥാപിത അഴകളവുകൾ അല്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി.</p> <p>ആറടി പൊക്കമുള്ള സിക്സ്പാക്ക് മാത്രമല്ലകറുത്തവരും, പൊക്കം കുറഞ്ഞവരും, മെലിഞ്ഞവരും, തടിച്ചവരും, വയറുള്ളവരും, കഷണ്ടിയുള്ളവരും എല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് പുരുഷലോകം ഇതിലാരാണ് നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ? എന്നായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ ഉത്തരം.വംശീയ വിദ്വേഷം തന്നെയായിരിക്കും അന്നും അവരെക്കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ചത്എന്ന് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.</p> <p>പിന്നീടുള്ള പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.അന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് എന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതിലെ, സ്ത്രീ പുരുഷ-സമത്വ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളിലെ ശരി കൊണ്ടാണെന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.<br /> അന്നവരുടെ വഷളൻ കമന്റിനു ശേഷം ഞാൻ വരച്ചത് മുത്തുച്ചിപ്പിക്കല്ലെന്നും സ്ത്രീകളുടെ കാമശാസ്ത്രത്തിനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.<br /> (എന്തായാലും അന്ന് എനിക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി DC തന്ന തുക കേരളത്തിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ് എന്നാണ് ചിലർ പിന്നീടെന്നോട് പറഞ്ഞത്.ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിയെണ്ണായിരം രൂപ.അതിൽ DC ബുക്സിനോടുള്ള നന്ദി ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.)<br /> <br /> കെ.ആർ.ഇന്ദിര, സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ലൈംഗീകതയെക്കുറിച്ചും പ്രസവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എത്ര ലജ്ജാകരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്? അപരന്റെ അന്തസ്സിനേയും വ്യക്തിത്വത്തേയും ശരീരത്തേയും ബഹുമാനിക്കാൻ എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് കഴിയുക?കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇനിയും ഇതുവഴി വരരുതേ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി/സ്ത്രീപക്ഷമെന്ന വാദമുന്നയിച്ച്, സ്ത്രൈണ കാമസൂത്ര ആനകളെയും എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ട്..</p> Wed, 04 Sep 2019 12:08:55 +0530 "പലരും അനുകമ്പയോടെ നൽകിയ പഴയ ഉടുപ്പുകളും പുസ്തകങ്ങളുമാണ് സ്കൂൾ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്; അവരുടേതാണ് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ്' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/p-k-biju-thesis/818403 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/p-k-biju-thesis/818403 <div data-testid="post_message" class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{" id="js_u"> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><em>പത്താംക്ലാസ് പാസായ ശേഷം പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാതെ വഴിമുട്ടിയ എന്നെ പ്രീഡിഗ്രി പഠനത്തിന് മാന്നാനം കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് കോളേജിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത് മോഹനേട്ടനായിരുന്നു. അധ്യാപകനായ സ്കറിയാ മാത്യു സാർ, ആരും അറിയാതെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയ, എന്റെ അധ്യാപകനും വിൻസന്റ് ഡി പോൾ സെസൈറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന സുധാകരൻ സാർ&hellip; ആ രണ്ട് വർഷം താണ്ടാൻ എനിക്ക് തണലൊരുക്കിയവരുടെ പട്ടിക ഇവരിലൊതുങ്ങില്ല. </em></span></p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>ഡോക്ടറൽ ബിരുദത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയശേഷം മുൻ എംപി ഡോ. പി കെ ബിജു എഴുതിയ ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക്&zwnj; കുറിപ്പ്&zwnj;.</strong></span></p> <p>ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത്തരമൊരു അപൂർവ്വ സന്ദർഭമാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസഘട്ടം ഒരു വൃത്തം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 1979 ൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്നത് മുതൽ രസതന്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നേടുന്നവരെയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ കടന്നുപോയ വഴികളത്രയും ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ്. കഠിനവും കണ്ണുനീരിന്റെ നനവ് പടർന്നതുമായിരുന്നു അതിന്റെ ദിശാസന്ധികൾ. വീണുപോകുമായിരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കൈപിടിച്ച് നയിച്ചവർ നിരവധിയുണ്ട്. ഡോക്ടറൽ ബിരുദത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്ത് അത് കയ്യിലേറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആ മുഖങ്ങൾ മനസിൽ മിന്നിമറയുകയാണ്.</p> <p>എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്കൂളിൽ എന്നെ അവർക്ക് ചേർക്കാനായില്ല. നാട്ടിൽ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പഠനമാരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാളാണ് ഞാൻ. അത് മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഈ നാടിനേക്കുറിച്ചും ഈ സമൂഹത്തേക്കുറിച്ചുമുള്ള എന്റെ നിലപാടുകളുടെ അടിത്തറരൂപപ്പെടുത്തിയത്, ഞാൻ പഠിച്ച, പരിമിതികളുടെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എന്റെ സ്കൂളാണ്. അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നുതന്ന അവിടത്തെ അധ്യാപകരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.</p> <p>എന്നെ സ്നേഹിച്ച പലരും അനുകമ്പയോടെ നൽകിയ പഴയ ഉടുപ്പുകളും പഴയ പുസ്തകങ്ങളുമാണ് എന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകിയ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും ഞാനെന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വളർച്ചക്കും പഠനത്തിനും നൽകിയ ഊർജ്ജം ചെറുതല്ല. നമ്മളാരും ഒറ്റക്കല്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു നാട്, ആ സ്ഥലത്തെ മനുഷ്യരാണ്. പരസ്പരം ചേർത്തുവയ്ക്കപ്പെട്ട അവരുടെ കരങ്ങളെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാമമായി ഓർക്കുന്നത്.</p> <p>പത്താംക്ലാസ് പാസായ ശേഷം പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാതെ വഴിമുട്ടിയ എന്നെ പ്രീഡിഗ്രി പഠനത്തിന് മാന്നാനം കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് കോളേജിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത് മോഹനേട്ടനായിരുന്നു. അധ്യാപകനായ സ്കറിയാ മാത്യു സാർ, ആരും അറിയാതെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയ, എന്റെ അധ്യാപകനും വിൻസന്റ് ഡി പോൾ സെസൈറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന സുധാകരൻ സാർ&hellip; ആ രണ്ട് വർഷം താണ്ടാൻ എനിക്ക് തണലൊരുക്കിയവരുടെ പട്ടിക ഇവരിലൊതുങ്ങില്ല.</p> <p>ഒരു പ്രായം വരെ വീട്ടിലെ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിലായിരുന്നു എന്റെ പഠനം. മുതിർന്ന ക്ലാസിലെത്തിയതോടെ അയൽപക്കത്തെ തോമസ്ചേട്ടൻ ഇതിനൊരു പരിഹാരമൊരുക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റ വീടിന്റെ ടെറസിൽ എനിക്ക് രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിത്തന്നു. അവിടെ വൈദ്യുതവിളക്ക് തെളിച്ച് തരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ എത്രയോ മുഖങ്ങൾ&hellip;ഇവർക്കെല്ലാം അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.</p> <p>നിർധനനായ എന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പൊതുപ്രവത്തകനാക്കിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകർ, പ്രതിസന്ധികളിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച എന്റെ സഹപാഠികൾ, ദാരിദ്ര്യത്തോടും ഇല്ലായ്മയോടുമുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ, നമ്മളൊന്നാണ് ഈ മണ്ണിൽ എന്നോർമ്മിപ്പിച്ച് കൂടെ നിന്ന സഖാക്കൾ, എല്ലാത്തിനുമുപരിയായി എന്റെ കരുത്തും ശക്തിയുമായി നിന്ന് , രാവും പകലുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിലത്തും മഴയത്തും കഷ്ടപ്പെട്ട, കർഷകത്തൊഴിലാളികളായ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ&hellip;</p> <p>അവരുടേതാണ് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ്.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpkbijump%2Fposts%2F2892010590870482&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="500" height="843" frameborder="0"></iframe></p> Sun, 25 Aug 2019 18:21:53 +0530 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: സിപിഐ എം നിലപാട് ചർച്ചകൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കമാകണമെന്ന്‍ പി രാജീവ് https://www.deshabhimani.com/from-the-net/p-rajeev-facebook-post-on-cpi-m-stand-on-environmental-issues/818203 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/p-rajeev-facebook-post-on-cpi-m-stand-on-environmental-issues/818203 <div dir="auto"> <div dir="auto">കൊച്ചി&gt;പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ പ്രധാനമായി കാണാതെ കേരളത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സിപിഐ എം നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കമാകണമെന്നു സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗം പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. <p>1924 പ്രളയകാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായെന്നു വരാം എന്ന് ഈ ചരിത്രവും പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ,&nbsp; തുടർച്ചയായ പ്രളയങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ പ്രതിക്കുട്ടിൽ നിർത്തുന്നു . ഓരോ മഴയും ഇന്നു നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു -&nbsp;<br /> ഇത് പുതിയ സമീപനം അനിവാര്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. പാരിസ്ഥികമായ രാഷ്ട്രീയം പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒന്നായി മാറുന്നു. ഗാഡ്ഗിലോ കസ്തൂരി രംഗനോ അവസാന വാക്കാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇവരുൾപ്പെടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെ പുനർ വായനക്ക് വിധേയമാക്കണം:-രാജീവ്&zwnj; ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക് പോസ്റ്റില്&zwj; പറഞ്ഞു.</p> </div> <div dir="auto"><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്&zwj;ണ്ണരൂപം ഇവിടെ:</span></em></div> <div dir="auto">അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേ വരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സ്വയം വിമർശനാത്മക വിലയിരുത്തലിനു വിധേയമാക്കലും പുതുക്കി പണിയലും പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തിനു അനിവാര്യമായ പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടു പ്രളയങ്ങൾ നൽകുന്ന പാഠം ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെകളിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ചിലത് തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും ചില നിഗമനങ്ങൾ പാളിപ്പോയിരുന്നെന്നും അനുഭവം പഠിപ്പിച്ചെന്നു വരും. അതുൾക്കൊള്ളുകയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരുത്തുകയുമാണ് പ്രധാനം.</div> <div dir="auto"><br /> പ്രകൃതിയെ കാണാതെ മനുഷ്യനെ മാത്രം കാണുന്നതും മനുഷ്യനെ കാണാതെ പ്രകൃതിയെ മാത്രം കാണുന്നതും രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന വിശകലന രീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നെ സമീപനവും അതിലൊന്നും തന്നെയില്ലയെന്ന നിഗമനവും അശാസ്ത്രീയമാണ്. നാം ഇതു വരെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന രീതികളിൽ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്നും പ്രകൃതി പ്രളയത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യ സംഭാവനയാണ് പ്രധാന കാരണമെന്നും കാലം പഠിപ്പിച്ചു.&nbsp;</div> <div dir="auto"><br /> 1924 പ്രളയകാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായെന്നു വരാം എന്ന് ഈ ചരിത്രവും പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ,&nbsp; തുടർച്ചയായ പ്രളയങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ പ്രതിക്കുട്ടിൽ നിർത്തുന്നു . ഓരോ മഴയും ഇന്നു നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു -&nbsp;</div> ഇത് പുതിയ സമീപനം അനിവാര്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. പാരിസ്ഥികമായ രാഷ്ട്രീയം പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒന്നായി മാറുന്നു. ഗാഡ്ഗിലോ കസ്തൂരി രംഗനോ അവസാന വാക്കാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇവരുൾപ്പെടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെ പുനർ വായനക്ക് വിധേയമാക്കണം: ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളും വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടി വരും. അവയെല്ലാം പ്രളയാനുഭവങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും. <div dir="auto"><br /> മരങ്ങൾ ഫാക്ടറിക്കായി വെട്ടുമ്പോൾ മണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെ കുറിച്ച് ഏംഗൽസ് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി . പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ&nbsp; പ്രധാനമായി കാണാതെ കേരളത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സി പി ഐ (എം) നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കമാകട്ടെ.</div> </div> Sat, 24 Aug 2019 12:04:09 +0530 "കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ 'പ്രതി' ഡാം ആയിരുന്നു; കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഒരിടവും സുരക്ഷിതമല്ല തന്നെ' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/second-flood-kerala-fahad-marzook/818010 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/second-flood-kerala-fahad-marzook/818010 <p>കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്രളയത്തിന്&zwnj; നാം കണ്ടെത്തിയ പ്രതി ഡാം ആയിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം പശ്&zwnj;ചിമ ഘട്ടവും ഗാഡ്&zwnj;ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്കുമെല്ലാമാണ്&zwnj; ചർച്ചകൾ&nbsp;പോകുന്നത്&zwnj;. ഇത്തവണ മഴ കനത്തപ്പോൾത്തന്നെ കണ്ട്രോൾ റൂം ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കേട്ടത് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട മറുപടി 'ഡാം തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ.. പിന്നെന്ത് ദുരന്തം!' എന്ന രീതിയിലായിരുന്നത്രെ. കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ ഹസാർഡ്&zwnj; അനലിസ്&zwnj;റ്റായ ഫഹദ്&zwnj; മർസൂക്ക്&zwnj; ഫേസ്&zwnj;ബുക്കിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ്&zwnj;.</p> <p>രണ്ടാം പ്രളയാനന്തര ചർച്ചകൾ സജീവമാവുകയാണല്ലോ... നമ്മളായിട്ട് മാറിനിൽക്കുന്നില്ല..<br /> <br /> ഏതെങ്കിലും ഒരു 'പ്രതിയെ' കണ്ടെത്തി അതിന്റെ മേൽ കുറ്റം ചാർത്തി നമ്മളെല്ലാരും രക്ഷപ്പെടുന്ന പൊതുപരിപാടി തന്നെയാവും ഇതിന്റെയും ഒടുക്കം എന്ന എന്റെ മുൻവിധി മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല...<br /> <br /> കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ 'പ്രതി' ഡാം ആയിരുന്നു. ദുരന്തമെന്നാൽ ഡാം തുറക്കലാണെന്ന കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയത്. കണ്ട്രോൾ റൂം ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കേട്ടത് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട മറുപടി 'ഡാം തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ.. പിന്നെന്ത് ദുരന്തം!' എന്ന രീതിയിലായിരുന്നത്രെ. അതായത് കേരളത്തിലെ പാവം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ നിർവചനം തന്നെ ഡാം തുറക്കലാണ് എന്നാക്കി മാറ്റാൻ പലവിധ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കുറേയാളുകൾക്ക് ഇത്തവണ ആ അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിന്റെ വിധി വരുന്നതോടെ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.. ഏതായാലും ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല...<br /> <br /> ഇത്തവണ എല്ലാ ചർച്ചകളും ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലത് തന്നെ.. പശ്ചിമഘട്ടവും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെത്താൻ അതുപകരിക്കട്ടെ. സാധിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി നടപ്പിലാകട്ടെ.<br /> <br /> എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നു കേൾക്കേണ്ട വാക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റേതാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. അതിന് തെളിവായി നിരത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ രേഖകളൊന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഗൗരവമേറിയ പഠനങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിതീവ്ര സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ലോകമാകെ വ്യാപിക്കുകയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇരകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് മാസം തുടർച്ചയായി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അവ തീവ്രത കൈവരിക്കുന്നു. മൺസൂൺ സീസണിൽ ആയിട്ട് പോലും അറബിക്കടലിൽ സൈക്ലോൺ രൂപം കൊള്ളുന്നു. താപനിലയിൽ അസാധാരണമായ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടാകുന്നു. കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കുകയും ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ Extreme weather events ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ചുറ്റിലും.. ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആയി ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയാത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ..<br /> <br /> ഈ വർഷത്തെ കാര്യമെടുത്താൽ മൺസൂൺ തുടങ്ങിയത് തന്നെ വൈകി ആയിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുകയും അത് വടക്കോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ജൂണിലും ജൂലായിലും ഓരോ പീക്ക് (peak) വീതമുണ്ടായി. ആകെ മഴ പെയ്തത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ കേരളത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് സാധാരണ മഴയെക്കാൾ (long period average) 30 ശതമാനത്തിലധികം കുറവായിരുന്നു. ഏറ്റവുമധികം മഴ കിട്ടാറുള്ളയിടങ്ങളിലൊന്നായ വയനാട് 50% ലധികം മഴ കുറവായിരുന്നു. അവിടേക്കാണ് 4 ദിവസം കൊണ്ട്&zwnj; ഒരു സീസണിലേക്കുള്ള മൊത്തം മഴയും പെയ്തിറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിതീവ്ര മഴയെത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആകെ മഴ നോക്കിയാൽ സാധാരണ മഴയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴ പെയ്യാതിരിക്കുകയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ അഥവാ നമ്മുടെ തുലാവർഷം ദുർബലമാവുകയും ചെയ്താൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമമുൾപ്പെടെ വരൾച്ചാ സമാനമായ സ്ഥിതിയുണ്ടാകും.<br /> <br /> കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒരു ആഗോള പ്രതിസന്ധിയാണ്. അതിന്റെ മുഖ്യപ്രതികൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളല്ലെന്നതും വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ വികസന പാതയിൽ കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലക്കും ഇരകളെന്ന നിലക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കുറ്റം തള്ളിയിട്ടു മാത്രം നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഒറ്റമൂലിയൊന്നും നിർദേശിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഈ മേഖലകളിലൊന്നും ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള വിവരവുമില്ല. എന്നാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാനുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളോരോരുത്തരുടേയും സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ.<br /> <br /> ഒരൊറ്റ അപേക്ഷയാണ് എന്നെ വായിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. കുറ്റാന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മളിൽനിന്നാണ്. ആരെയെങ്കിലും മേൽ കുറ്റം ചാർത്തി രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രം തന്നേക്കുമെന്നേയുള്ളൂ. അത് കൊണ്ട്&zwnj; ചർച്ചകൾ വിശാലമാകട്ടെ. ആലോചനകൾ ക്രിയാത്മകമാകട്ടെ...<br /> <br /> കൃത്യമൊരു മാസം മുന്നേ നാട് ചർച്ച ചെയ്തത് ചെല്ലാനത്ത് പുലിമൂട്ടും കടൽഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പാറപൊട്ടിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വീതികൂടിയ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള വലിയ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ കായലിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണാഹ്വാനം നടത്തിയത് കൊണ്ട്&zwnj; കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് തന്നെ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഒരിടവും സുരക്ഷിതമല്ല തന്നെ.</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffahad.marzook%2Fposts%2F2375256735897406&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="500" height="359" frameborder="0"></iframe></p> Fri, 23 Aug 2019 14:06:42 +0530 ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുളകൾ; ഇല്ലിത്തണൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രസക്തി വിവരിച്ച്‌ പി രാജീവ്‌ https://www.deshabhimani.com/from-the-net/p-rajeev/817808 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/p-rajeev/817808 <p>പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും കേരളത്തിനു തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പെരിയാറിനൊരുക്കിയ ഇല്ലിത്തണൽ പദ്ധതി വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ച്&zwnj; സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റ്&zwnj; അംഗം&nbsp; പി രാജീവ്&zwnj;. <span class="text_exposed_show">ഉരുൾപ്പൊട്ടലുകൾ നിത്യസംഭവങ്ങളായിരുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ മുളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അതിനെ മറികടന്ന ചരിത്രം ചില വീഡിയോകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. </span><span class="text_exposed_show"><span class="text_exposed_show">പാരിസ്ഥിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന കാലത്ത് പാരിസ്ഥിതിക രാഷട്രീയം വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ‐ പി രാജീവ്&zwnj; പറഞ്ഞു.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>പി രാജീവിന്റെ ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക്&zwnj; പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj;:</strong></span></p> <p>പ്രളയവും ഉരുൾപ്പൊട്ടലും കേരളത്തിനു തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പെരിയാറിനൊരുക്കിയ ഇല്ലിത്തണൽ പദ്ധതി വീണ്ടും പ്രസക്തമാകുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നേര്യമംഗലം മുതൽ അഴിമുഖം വരെ 110 കിലോമീറ്ററിൽ 20000 ഇല്ലിത്തൈ നടാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. 2017 ജൂൺ 5 നു നട്ട തൈകൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും പ്രളയം ജില്ലയെ ബാധിച്ചു. പെരിയാർ കരകവിഞ്ഞ് പരിസരത്തെയാക്കെ വിഴുങ്ങി.</p> <p>പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും ഇല്ലികൾ തലയുയർത്തി നിന്നു. വൻമരങ്ങൾ പല<span class="text_exposed_show">തും കടപുഴകിയിടത്തും ഇല്ലിപ്പിടിച്ചു നിന്നു . എന്നാൽ, വളർന്നു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളുവെന്നതു കൊണ്ട് ഇല്ലി തണലായി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, വേരുകൾ പടർന്നിറങ്ങിയിടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധമായി പിടിച്ചു നിന്നു.</span></p> <p><span class="text_exposed_show">ഉരുൾപ്പൊട്ടലുകൾ നിത്യസംഭവങ്ങളായിരുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ മുളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അതിനെ മറികടന്ന ചരിത്രം ചില വീഡിയോകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും ജനകീയമായ കാമ്പയിനുകൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനിയും ഇനിയും ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാരിസ്ഥിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന കാലത്ത് പാരിസ്ഥിതിക രാഷട്രീയം വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprajeev.cpm%2Fposts%2F2666744470004302&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="500" height="571" frameborder="0"></iframe></p> Thu, 22 Aug 2019 13:24:36 +0530 "ഈ ഭൂമി ഞങ്ങളുടേത്‌,എന്തുവിലകൊടുത്തും അത്‌ നിലനിർത്തും'; കർണാടകത്തിൽ സമരസജ്ജരായി കർഷകർ https://www.deshabhimani.com/from-the-net/agrarian-protest-in-karnataka-by-left/817594 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/agrarian-protest-in-karnataka-by-left/817594 <p>ബംഗളൂരു&gt; കൃഷിഭൂമി കർഷകന്&zwnj; എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കർണാടകത്തിലും ഭൂസമരങ്ങൾക്ക്&nbsp; തുടക്കമായി.ഭൂമി എന്തുവിലകൊടുത്തും തങ്ങളുടേതായി നിലനിർത്തുമെന്ന്&zwnj; പ്രഖ്യാപിച്ച്&zwnj; സമരമുഖത്താണ്&zwnj; കർഷകർ. ബീഹാറിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആന്ധ്രയിലുമെല്ലാം&nbsp; സിപിഐഎമ്മിന്റെയും&nbsp; കിസാൻ സഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സമീപകാല സമരങ്ങൾ നിരവധിപേർക്ക്&zwnj;&nbsp; ഭൂമി ലഭിക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു. ഈ ചുവടുപിടിച്ചാണ്&zwnj;&nbsp; കർണാടകയിലും കർഷകർ സമരം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്&zwnj;. <br /> <br /> കർണാടക തുംകൂറിലെ ഗംഗയ്യൻപാള്യ ഗ്രാമത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന 500 കുടുംബങ്ങളാണ്&zwnj; സമരമുഖത്തുള്ളത്&zwnj;.&nbsp; കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ദരിദ്രകർഷകരോട് ഇറങ്ങിപ്പോവാനാണ്&zwnj; വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്&zwnj;. ഇതിനെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർണാടക പ്രാന്ത റൈത്ത സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്ത് ഏഴിന് വൻ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.&nbsp; ശക്തമായ മഴയിലും നിരവധി പേരാണ്&zwnj;&nbsp; സമരസജ്ജരായി യോഗത്തിനെത്തിയത്&zwnj;.</p> <p>തുടർന്ന്&zwnj; ആഗസ്ത് 19ന് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഗ്രാമവാസികൾ തീരുമാനിച്ചു. കിസാൻസഭ നേതാക്കൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകാനെത്തി. എന്നാൽ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നേതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുനീക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി . സമരപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ഭൂമി എന്തുവിലകൊടുത്തും തങ്ങളുടേതായി നിലനിർത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.</p> <p>സിപിഐ എം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം കെ കെ രാഗേഷ്, കെപിആർഎസ് പ്രസിഡന്റ്&zwnj; ബയ്യാറെഡ്ഡി, സെക്രട്ടറി സഖാവ് ബസവരാജ് എന്നിവർ ചേലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkaattukatannal%2Fposts%2F1331099633714796&amp;width=300" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="300" height="500" frameborder="0"></iframe></p> Wed, 21 Aug 2019 10:42:13 +0530 സംഘപരിവാർ നുണഫാക്‌ടറികളിൽ നിന്ന്‌ മറ്റൊരു കല്ലു വച്ച നുണ! https://www.deshabhimani.com/from-the-net/sangaparivar-lie-factory/817418 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/sangaparivar-lie-factory/817418 <p style="text-align: left;"><strong>മറ്റൊരു കല്ലു വച്ച നുണ!</strong><br /> <br /> കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന &quot;സംഘപരിവാർ വാട്&zwnj;സ്അപ്പ്&zwnj; യൂണിവേഴ്&zwnj;സിറ്റി സ്പോണ്സേഡ്'&nbsp; നുണപ്രചാരണമാണ് ചുവടെ.<br /> <br /> <em>&quot;കേരളസര്&zwj;ക്കാരും യുഡിഎഫും രണ്ടാംതരം പൗരന്&zwj;മാരായി കാണുന്ന ഹിന്ദുക്കളൊഴികെയുള്ള ഒമ്പത്&zwnj;, 10, 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന&nbsp; പെൺകുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം എൽഡിഎഫ്&zwnj; സർക്കാർ, അക്ഷയ സെന്ററുകൾ വഴി ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നല്കുന്നു. മിലാനാ സ്കോളർഷിപ്പ്!. ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമാണ്&zwnj; ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നല്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് 10000 രൂപ വീതം അക്ഷയവഴിയാണ് നല്കുന്നത്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുക. കോണ്&zwj;ഗ്രസും യുഡിഎഫും കേരളത്തിലെ വാര്&zwj;ത്താ മാധ്യമങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടും മൗനം പാലിച്ച് ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള ഈ ചതിക്ക് കൂട്ടുനില്&zwj;ക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം തുടര്&zwj;ന്നും ഈ ഹിന്ദുവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ&nbsp; തന്നെ വളര്&zwj;ത്തണം. വോട്ട് ചെയ്യണം&quot;</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>എന്താണ്&zwnj; വാസ്തവം:</strong></span><br /> <strong><br /> &nbsp;എന്താണീ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ പേര്?<br /> <br /> </strong> <em> &nbsp;ബീഗം ഹസ്&zwnj;റത്&zwnj; മഹൽ നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്. </em><br /> <br /> <strong> &nbsp;ഇത്&zwnj; കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിതണോ?</strong><br /> <br /> &nbsp;അല്ല. ഇത്&zwnj; കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ മാന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മൌലാന ആസാദ് ഫൌണ്ടേഷൻ നൽകുന്ന സ്&zwnj;കോളർഷിപ്പാണ്&zwnj;. <br /> <br /> <strong> &nbsp;ഓഹോ! അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കൾ അല്ലേ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്&zwnj;? </strong><br /> <br /> &nbsp;അല്ലേ അല്ല,&nbsp; ബിജെപിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്&zwnj;വി ആണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലവൻ.&nbsp; മാത്രമല്ല ഇത്&zwnj; കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവുമാണ്. <br /> <br /> ലിങ്ക് ➡&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.maef.nic.in/"> http://www.maef.nic.in/<br /> </a><br /> <strong> അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് പദ്ധതികൾ ഇല്ലേ? </strong><br /> <br /> &nbsp;ഉണ്ടല്ലോ! കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തന്നെ മാനവ വിഭവ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിവിധ സ്കോളർ ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട്.&nbsp; ലിങ്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.&nbsp; ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. <br /> <br /> ലിങ്ക് ➡&nbsp;&nbsp; <a href="https://mhrd.gov.in/scholarships-education-loan">https://mhrd.gov.in/scholarships-education-loan<br /> </a><br /> <strong> &nbsp;അപ്പോൾ ഈ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ?</strong><br /> <br /> നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ് സംഘപരിവാർ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇത്തരം നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. തല വച്ച് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ...<br /> &nbsp;</p> Tue, 20 Aug 2019 15:12:01 +0530 'വാക്കുകളിലെയും വരികളിലെയും അജണ്ടയിലാണ് യഥാര്‍ത്ഥ വിഷം കിടക്കുന്നത്; ഭയപ്പെടണം മാതൃഭൂമിയെ' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/mathubhumi/817237 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/mathubhumi/817237 <p>ഭയപ്പെടണം മാതൃഭൂമിയെ<br /> കവളപ്പാറ ഉരുള്&zwj;പൊട്ടലില്&zwj; മരിച്ചവരുടെ മൃതശരീരം പോത്തുകല്ല് മസ്ജിദില്&zwj; പോസ്റ്റുമോര്&zwj;ട്ടം നടത്തിയ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ കാഴ്ച കേരളം കാണുമ്പോള്&zwj; സംഘപരിവാരത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയില്&zwj; എത്ര സമര്&zwj;ത്ഥമായാണ് ഇവര്&zwj; വാര്&zwj;ത്ത മെനഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്ക്യേ.<br /> <br /> 'മൃതദേഹം കുളിപ്പിക്കുവാന്&zwj; സേവാഭാരതി പ്രവര്&zwj;ത്തകര്&zwj; മസ്ജീദില്&zwj; ഉണ്ട് ''<br /> ഇന്നലെവരെ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തില്&zwj; നിങ്ങള്&zwj; ഈ വാര്&zwj;ത്ത കണ്ടിരുന്നുവോ? എന്താണ് ഇന്ന് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി മുളച്ചത്?അതാണ് മാതൃഭൂമി.മ്യതദേഹമല്ല ഇവിടെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്.ഈ പത്രം സേവാഭാരതിയെയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പൗഡറും അത്തറും തേച്ച് മലയാളിയുടെ മസ്&zwnj;തിഷക്കത്തില്&zwj; അടിച്ചേല്&zwj;പ്പിക്കുകയാണ്.<br /> <br /> കവളപ്പാറയിലുള്ള സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഓര്&zwj;ക്കുകയാണ് ഞാന്&zwj; .ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്&zwj;ത്തകര്&zwj; മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മസ്ജിദില്&zwj; പോസ്റ്റ്മാര്&zwj;ട്ടം എന്ന വാര്&zwj;ത്ത വന്ന ഉടനെ പളളിക്കാര് അതങ്ങ് മുഴുവനായും കൊണ്ടു പോകണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോള്&zwj; അടിഞ്ഞ് കൂടിയ മാലിന്യം പോലെ വന്നവരായിരുന്നു ഇവര്&zwj;.പക്ഷെ മാത്യഭൂമി വാര്&zwj;ത്ത പോയ പോക്ക് നോക്കണേ.സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അടുപ്പില്&zwj; 'മീശ ' പറിച്ചെടുത്ത് കത്തിച്ചതും, കമല്&zwj;റാം സജീവിനെ നുറുക്കി ഹൈന്ദവ ഫാ സിസത്തിന്റെ വറവ് ചട്ടിയില്&zwj; വറുത്ത് പുറം തളളിയതും ദേശീയ പാരമ്പര്യമുള്ള പത്രത്തിന്റെ നിരുപദ്രവകരമായ നേരംമ്പോക്കുകള്&zwj; മാത്രം. വാക്കുകളിലെയും വരികളിലെയും അജണ്ടയിലാണ് യഥാര്&zwj;ത്ഥ വിഷം കിടക്കുന്നത്.<br /> <br /> നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം.കവളപ്പാറ തിരച്ചില്&zwj; നടത്താന്&zwj; സേവാഭാരതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? വാര്&zwj;ത്തകളില്&zwj; കാണാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്.<br /> <br /> മൃതശരീരം സംഘപരിവാര്&zwj; നേതാക്കള്&zwj; ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നാണ് മാത്യഭൂമി പറയുന്നത്.ഹൈന്ദവന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത് ഹൈന്ദവ സംഘടനകള്&zwj; ആണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കലാണോ ഈ വരിയുടെ പിറകിലുള്ള ലക്ഷ്യം. സംശയിക്കണ്ട പുതിയ സാഹചര്യത്തില്&zwj; അതുതന്നെയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാന്&zwj; ഇത്തിരി കാലം കൂടി എടുക്കും എന്നേയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും മാതൃഭൂമിയുടെ ലക്ഷ്യം പൂര്&zwj;ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും.<br /> <br /> മരിച്ച് പോയവരുടെ കുടുംബങ്ങള്&zwj; ആരും വന്നില്ലെ മ്യതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്&zwj;, അവസാനമായി ആചാരപ്രകാരം പേരിനെങ്കിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടത്താന്&zwj;? വന്നു എന്നും ,ചെയ്യാവുന്ന കര്&zwj;മങ്ങള്&zwj; ചെയ്തു എന്നുമാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ള പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളില്&zwj; നിന്നും ഞങ്ങള്&zwj; മനസ്സിലാക്കിയത്.പിന്നെ മാത്യഭൂമി എന്തിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു?<br /> <br /> പോസ്റ്റ് മോര്&zwj;ട്ടത്തിനെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങള്&zwj; മസ്ജിദിനകത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് സേവാഭാരതി പ്രവര്&zwj;ത്തകരെന്ന് മാതൃഭൂമി തലവാചകമിട്ട് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്&zwj;ത്തകര്&zwj; അത് ചെയ്ത കാര്യം ഞാന്&zwj; മുകളില്&zwj; സൂചിപ്പിച്ചു.രണ്ട് ദിവസം തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസം വരെ വെള്ളത്തിനും മണ്ണിനും അടിയില്&zwj; പെട്ട് അഴുകിയ ഈ ശരീരങ്ങള്&zwj; എങ്ങിനെ കുളിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്? സാമാന്യയുക്തിയെങ്കിലും വേണ്ടേ വാര്&zwj;ത്തക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വരികള്&zwj;ക്ക് .<br /> <br /> അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.മ്യതശരീരമല്ല കുളിപ്പിക്കുന്നത് ,മാത്യഭൂമി സേവാഭാരതിയെയാണ് കുളിപ്പിച്ച് ദുര്&zwj;ഗന്ധം മാറ്റി നമ്മുടെ മുന്നില്&zwj; അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് .<br /> <br /> ഒന്നുറപ്പാണ് അമിത് ഷായുടെ ഹൈന്ദവ ഫാസിസത്തെ കേരളത്തില്&zwj; പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വരെ വരികളില്&zwj; ഒളിപ്പിച്ച് വായനക്കാരന്റെ മസ്&zwnj;തിഷ്&zwnj;ക്കത്തിലേക്ക് അവന്&zwj; പോലും അറിയാതെ സംഘപരിവാര അജണ്ടകള്&zwj; മാത്യഭൂമി ചുട്ടെടുത്ത് നമ്മുടെ തീന്&zwj;മേശകളില്&zwj; വിളമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫാസിസത്തിന്റെ ആള്&zwj;ക്കൂട്ടമനശാസത്രം അവര്&zwj;ക്ക് അറിയും പോലെ വേറെ ആര്&zwj;ക്കും അറിയില്ല.<br /> ഭയപ്പെടണം മാത്യഭൂമിയെ&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsunilkumar.kakkamani%2Fposts%2F2188700081256594&amp;width=302" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="302" height="169" frameborder="0"></iframe></p> Mon, 19 Aug 2019 19:27:24 +0530 'നിരവധി ആദിവാസി ഊരുകള്‍ ശുചീകരിച്ചു; സന്ധ്യയോടെ കോളനി നിവാസികളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങള്‍ മലയിറങ്ങി' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/flood-2019-relief-fund/817231 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/flood-2019-relief-fund/817231 <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">കബനി പുഴയുടെ തീരം. പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി തുടര്&zwj;ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വര്&zwj;ഷവും അവരുടെ വീടും റോഡും മറ്റും സൗകര്യങ്ങളും തകര്&zwj;ത്തു. വളര്&zwj;ത്തുമൃഗങ്ങള്&zwj; ഒഴുകിപ്പോയി. നെല്&zwj;കൃഷി പാടങ്ങളില്&zwj; പുഴ മണല്&zwj; കയറി നശിച്ചു.<br /> <br /> ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്നാല്&zwj; കുറുവാ ദീപിന്റെ പിറകുവശം കാണാം. ഞങ്ങള്&zwj; വൈകിട്ടുവരെ അവിടത്തെ നിരവധി ആദിവാസി ഊരുകള്&zwj; ശുചീകരിച്ചു. അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോള്&zwj; ഞങ്ങള്&zwj; ഒന്നുറപ്പിച്ചു.......&nbsp; 'പ്രതിസന്ധികളില്&zwj; തോറ്റോടിയ ജനതയല്ല നമ്മള്&zwj;....... ജയിച്ചു മുന്നേറിയവരാണ് നമ്മള്&zwj; '. കേരളം അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.....; </span><em><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ഡിവൈഎഫ്&zwnj;ഐ എറണാകുളം മുന്&zwj; ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ എസ് അരുണ്&zwj; കുമാര്&zwj; എഴുതുന്നു</strong></span></em><br /> <br /> <strong>ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക് പോസ്റ്റ്</strong><br /> <br /> പ്രളയം തകര്&zwj;ത്ത ജനതയെ കാണാനും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുമായി ഞാന്&zwj; സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഇന്നലെ വയനാട്ടിലെക്ക് തിരിച്ചു. ഞാന്&zwj; പ്രസിഡന്റായി പ്രവര്&zwj;ത്തിക്കുന്ന നേതാജീ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തില്&zwj; ശേഖരിച്ച അരിയും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മരുന്നുകളും വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങള്&zwj; മാനന്തവാടി മുന്&zwj;സിപ്പല്&zwj; അതിര്&zwj;ത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്.<br /> <br /> കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോള്&zwj; ആലങ്ങാട്ടെ ഡിവൈഎഫ്&zwnj;ഐ&nbsp; സഖാക്കള്&zwj;, 100 പേരടങ്ങുന്ന ശുചീകരണ ടീമംഗങ്ങള്&zwj; ദൗത്യത്തിനു ശേഷം സഖാവ് ആദര്&zwj;ശിന്റ നേതൃത്വത്തില്&zwj; തിരിച്ചു&nbsp; പോരുന്നതുകണ്ടു. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന്റെ താഴെ കാപ്പി കുടിക്കാന്&zwj; ഇറങ്ങിയപ്പോള്&zwj; ചേന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അനൂപിന്റെ നേതൃത്വത്തില്&zwj; ഒരു ടോറസ് വാഹനത്തില്&zwj; തങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ലോഡ് 'പ്രളയബാധിതര്&zwj;ക്കൊരു കൈതാങ്ങ് ' വാഹനം കണ്ടു. <br /> <br /> <img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/1(96).jpg" alt="" width="768" /><br /> <br /> കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രളയം ഏറ്റവും ക്രൂരമായി തകര്&zwj;ത്ത പറവൂര്&zwj;, ചേന്ദമംഗലം പ്രദേശത്തെ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്&zwj;ത്തകര്&zwj; ശേഖരിച്ച പ്രളയ ബാധിതര്&zwj;ക്കുള്ള സാധന സാമഗ്രികളാണ് ടോറസ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാപ്പികുടി കഴിയും മുന്&zwj;പ് തന്നെ ആലുവ കീഴ്മാടിലെ ഡിവൈഎഫ്&zwnj;ഐ&nbsp; പ്രവര്&zwj;ത്തകരും തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് ഉല്&zwj;പന്നങ്ങളുമായി അവിടെ എത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പ്രളയത്തില്&zwj; തകര്&zwj;ന്ന തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയര്&zwj;ത്തിയ മലബാറുകാരെ സഹായിക്കാന്&zwj; ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാണ് തങ്ങള്&zwj; എന്ന് ആലുവ സഖാക്കള്&zwj; പറഞ്ഞു. <br /> <br /> പുലര്&zwj;ച്ചെ മാനന്തവാടിയില്&zwj; എത്തി ക്ഷീരോല്&zwj;പാദന സഹകരണ സംഘം ഹാളില്&zwj; പ്രാഥമിക കര്&zwj;മങ്ങള്&zwj;ക്കായി എത്തിയപ്പോള്&zwj; അവിടെ സിപിഐ എം പറവൂര്&zwj; എ സി അംഗം കെ എസ്&nbsp; സനീഷിന്റെയും ഡിവൈഎഫ്&zwnj;ഐ&nbsp; ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്&zwj; ഒരു വന്&zwj; യുവജന സംഘം 2 ദിവസമായി ശുചീകരണ പ്രവര്&zwj;ത്തനത്തിനു ശേഷം അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പറവൂരിലെ തന്നെ സഖാവ് സുധീറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്&zwj; വന്&zwj; സംഘം ശുചീകരണ പ്രവര്&zwj;ത്തനങ്ങള്&zwj;ക്കു ശേഷം തലേ ദിവസം രാത്രി മടങ്ങിയതായി ഞങ്ങള്&zwj; അറിഞ്ഞു. <br /> <br /> <img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/2(129).jpg" alt="" width="768" /><br /> <br /> മാനന്തവാടി മുന്&zwj;സിപ്പാലിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയര്&zwj;മാന്&zwj; സഖാവ് ബിജു സ്ഥലത്തെത്തി ഞങ്ങള്&zwj;ക്ക് വേണ്ട നിര്&zwj;ദ്ദേശങ്ങള്&zwj; തന്നു. ഞങ്ങള്&zwj; രാവിലെ തന്നെ മുട്ടംങ്കര കോളനി നിവാസികള്&zwj; താമസിച്ചിരുന്ന ക്യാമ്പ് പ്രവര്&zwj;ത്തിച്ചിരുന്ന പയ്യംമ്പിള്ളി എച്എസ്എസി ല്&zwj; എത്തി. 11 ദിവസമായി പ്രവര്&zwj;ത്തിച്ചിരുന്ന ക്യാമ്പ് പിരിയുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോള്&zwj;. അവരുടെ വീടുകള്&zwj; ശുചീകരിക്കാന്&zwj; ഞങ്ങള്&zwj; അവരോടൊപ്പം&nbsp; മുട്ടംങ്കര കോളനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. <br /> <br /> കബനി പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള മനോഹരമായ സ്ഥലം. പക്ഷെ പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി തുടര്&zwj;ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വര്&zwj;ഷവും അവരുടെ വീടും റോഡും മറ്റും സൗകര്യങ്ങളും തകര്&zwj;ത്തു. വളര്&zwj;ത്തുമൃഗങ്ങള്&zwj; ഒഴുകി പോയി. നെല്&zwj;കൃഷി പാടങ്ങളില്&zwj; പുഴ മണല്&zwj; കയറി നശിച്ചു. ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്നാല്&zwj; കുറുവാ ദീപിന്റെ പിറകുവശം കാണാം. ഞങ്ങള്&zwj; വൈകിട്ടുവരെ അവിടത്തെ നിരവധി ആദിവാസി ഊരുകള്&zwj; ശുചീകരിച്ചു.&nbsp; അവര്&zwj;ക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞത് 6 മാസ കാലത്തേക്ക് <br /> ജീവിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങള്&zwj; ക്യാമ്പില്&zwj; നിന്നും ഗവണ്&zwj;മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്&zwj; പൊതി കെട്ടി പരാതികള്&zwj; ഇല്ലാതെ നല്&zwj;കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്&zwj; മനസിലാക്കി. <br /> <img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/4(49).jpg" alt="" width="768" /><br /> <br /> അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്&zwj; വയനശാലയില്&zwj; നിന്നും കൊണ്ടുപോയ വിഭവങ്ങളുമായി നേരെ ആദിവാസി ഊരുകളായ ചാലിഗദ്ധ കോളനി, പടമല കോളനി, മണ്ടിമൂട് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി ആദിവാസി മൂപ്പന്&zwj;മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി വിഭവങ്ങള്&zwj;&nbsp; വിതരണം ചെയ്തു.<br /> &nbsp;<br /> അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോള്&zwj; ഞങ്ങള്&zwj; ഒന്നുറപ്പിച്ചു.......&nbsp; 'പ്രതിസന്ധികളില്&zwj; തോറ്റോടിയ ജനതയല്ല നമ്മള്&zwj;....... ജയിച്ചു മുന്നേറിയവരാണ് നമ്മള്&zwj; '<br /> കേരളം അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.....<br /> &nbsp;We Shall Over Come .<br /> <br /> സന്ധ്യയോടെ കോളനി നിവാസികളോട് യാത്രപറഞ്ഞ് ഞങ്ങള്&zwj; മലയിറങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ശുഭ്ര പതാകകളും ചെങ്കൊടിയും ഏന്തിയ വലിയ വണ്ടികള്&zwj; വയനാടിനെയും നിലമ്പൂരിനെയും ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുകയാണ് ........പ്രളയബാധിതര്&zwj;ക്കൊരു കൈതാങ്ങ് ' എന്ന ബാനറോടെ........<br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> Mon, 19 Aug 2019 16:35:03 +0530 ദുരിതാശ്വാസ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; പരിക്കേറ്റവർക്ക്‌ സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി സർക്കാർ https://www.deshabhimani.com/from-the-net/health-ministry-offer-help-to-relief-workers-met-with-accident/817055 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/health-ministry-offer-help-to-relief-workers-met-with-accident/817055 <p><span id="Label1"> </span><span>നിലമ്പൂരിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ച്&zwnj; മടങ്ങവേയുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമാരായി പരുക്കേറ്റവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ സഹായം ലഭ്യമാക്കി മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് മൂന്ന് പേർക്കാണ്. ഇവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്&zwnj;. </span><span id="Label1"><span>നാടക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കിറ്റുകളാക്കി വിതരണം ചെയ്ത്&zwnj; മടങ്ങുമ്പോഴാണ്&zwnj; അപകടം.</span></span></p> <p><span>തിരുവനന്തപുരം വേട്ടമുക്കിൽ അഖില്&zwj; നിവാസില്&zwj; അഖില്&zwj; (25), വട്ടിയൂര്&zwj;ക്കാവ് ശരത് (35) എന്നിവര്&zwj;ക്കാണ് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇവർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്&zwj; കോളേജ് ആശുപത്രിയില്&zwj; ചികിത്സയിലാണ്. ഇവർക്കാണ് മന്ത്രി സൗജന്യ ചികിത്സ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇടപെട്ടത്&zwnj;. വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാടക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിജു വർമ്മ. </span><span>ടീച്ചർ ഫോണിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് സഹോദരങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സയും സൗജന്യമായി കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും, പരമാവധി സഹായം നൽകാമെന്ന്&zwnj; ഉറപ്പു നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.</span></p> <div><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>വിജുവിന്റെ ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക്&zwnj; പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj;:</strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>കഴിഞ്ഞ നാലു ministry കളെയും അതിലെ മന്ത്രിമാരിൽ പലരുടെയും atitude നെയും തിരിച്ചറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ഇവരിൽ പലരെയും സമീപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടു മുണ്ട്.kk ഷൈലജ ടീച്ചറെപ്പോലെ ഇത്ര ഹൃദയാലുവായ ഒരു മന്ത്രിയെ കണ്ടതായ് തോന്നുന്നില്ല, വിശേഷിച്ച് നിരാലംബരായ സാധുക്കൾ ഏററവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ നയിക്കുന്ന മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ.നിപ്പയുടെ കാലത്തും മറ്റു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതറിയാൻ കഴിഞ്ഞെത്തങ്കിലും ഇന്ന് നേരിട്ടത് ബോധ്യപ്പെട്ടു. നിലമ്പൂര<span class="text_exposed_show">ിലെ പ്രളയ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാടക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കിറ്റുകളാക്കി വിതരണം ചെയ്തു മടങ്ങവേ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഞങ്ങടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ഗുരുതരമായ് പരിക്കേറ്റു. അവരിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.ഒരു പക്ഷെ ദീർഘകാലത്തെ ചിലവേറിയ ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടു വരാൻ. </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="text_exposed_show">ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനായി ഇന്നലെ ഷൈലജ ടീച്ചറെ നേരിൽ കണ്ടു. നിവേദനം നൽകി. അപ്പോൾത്തന്നെ ടീച്ചർ സ്വന്തം ഫോണിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങടെ സഹോദരങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സയും സൗജന്യമായ് കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു.ടീച്ചറുടെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ ,കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനും ,'നോക്കട്ടെ' 'പരിശോധിക്കട്ടെ' എന്നൊന്നും പറയാതെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് ഉടനടി പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാനും കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത ചെറുതല്ല.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="text_exposed_show">ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഇതിലും നല്ലൊരു മന്ത്രിയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്മയുടെയോ ഒരു മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഫീൽ.ടീച്ചറുടെ ഓഫിസ് സ്റ്റാഫിലും ഈ attitude ന്റെ പ്രതിഫലനം .ടീച്ചർ office ൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആദ്യം APS kv സുധീറിന്റെ കയ്യിൽ നിവേദനം കൊടുത്തിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയ ഞങ്ങളെ പാതി വഴിയെത്തിയപ്പോൾ തിരികെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കാണുകയായിരുന്നു. ഇതാവണം ഒരു മന്ത്രിയുടെയും ഓഫീസിന്റെയും സമീപന രീതി. ചൂണ്ടുവിരലിൽ മഷി പുരളുന്നതോടു കൂടി ദാസൻ യജമാനനും യജമാനൻ ദാസനുമാകുന്ന ജനാധിപത്യത്തിലെ തമാശക്ക് അപവാദമാണ് ഷൈലജ ടീച്ചർ.ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു നീക്കാൻ ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകണം. കൂടെയുണ്ടാകണം, എല്ലാവരും.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fviju.varma.1%2Fposts%2F2675515392460102&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="500" height="583" frameborder="0"></iframe></p> Sun, 18 Aug 2019 19:37:40 +0530 ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പനെതിരെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ വ്യാജ പ്രചാരണം; നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മാപ്പ്‌ https://www.deshabhimani.com/from-the-net/anavoor-nagappan-fake-news-facebook/817047 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/anavoor-nagappan-fake-news-facebook/817047 <p>കൊച്ചി &gt; സിപിഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവുര്&zwj; നാഗപ്പന്റെ പേരില്&zwj; വ്യാജ വാര്&zwj;ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമപ്രവര്&zwj;ത്തക ശ്രീല പിള്ള മാപ്പ് പറഞ്ഞു. പി എസ് സി തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി പ്രണവുമായി ആനാവൂര്&zwj; നാഗപ്പന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തില്&zwj; ശ്രീല പിള്ള സോഷ്യല്&zwj; മീഡിയയില്&zwj; പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.<br /> <br /> &nbsp;എന്നാല്&zwj;, ഇതിനു മറുപടിയായി; പ്രണവ് എന്ന ആളിന് താനുമായോ, പാര്&zwj;ട്ടിയുമായോ യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും പ്രചരണത്തിന് പിന്നില്&zwj; ദുരുദ്ദേശപരമായ താല്പര്യങ്ങള്&zwj; ഉണ്ടെന്നും ആരോപണം പിന്&zwj;വലിക്കാന്&zwj; തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം നിയമനടപടികള്&zwj; സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ആനാവൂര്&zwj; ഫേസ്&zwnj;ബുക്കില്&zwj; പോസ്റ്റിട്ടു.<br /> <br /> &nbsp;ഇതിനുപിന്നാലെയാണ്, തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ആനാവൂര്&zwj; നാഗപ്പനോട്&zwnj; ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായും ശ്രീല പിള്ള മറ്റൊരു പോസ്റ്റിട്ട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. <br /> <br /> വ്യാജ വാര്&zwj;ത്തകളിലൂടെ സിപിഐ എം പ്രവര്&zwj;ത്തകരേയും നേതാക്കളേയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന മാധ്യമ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആവര്&zwj;ത്തിച്ചത്. തുടര്&zwj;ന്ന് തെറ്റ് മനസിലായതോടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തടിതപ്പുകയും ചെയ്തു<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> Sun, 18 Aug 2019 15:42:00 +0530 ഓമനക്കുട്ടന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതില്‍ അതിയായ സന്തോഷം: മന്ത്രി ജി സുധാകരന്‍ https://www.deshabhimani.com/from-the-net/cherthala-relief-camp-g-sudhakaran/816851 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/cherthala-relief-camp-g-sudhakaran/816851 <p>ചേര്&zwj;ത്തല ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പില്&zwj; സിപിഐ എമ്മിനും സര്&zwj;ക്കാരിനുമെതിരെ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രശ്&zwnj;നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിലും പാര്&zwj;ട്ടിക്കാര്&zwj; കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിലും ലോക്കല്&zwj; കമ്മിറ്റിയംഗം ഓമനകുട്ടന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്&zwj;. ഓമനകുട്ടനെ ഫോണില്&zwj; വിളിച്ച് പ്രതികരണം നന്നായിരുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സിപിഐ എമ്മിനും സര്&zwj;ക്കാരിനും എതിരെ പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങള്&zwj; തന്നെ ഓമനകുട്ടന്റെ പേരില്&zwj; ഒരു നടപടിയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്&zwj;പ്പെട്ടുവെന്നും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. <br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>ജി സുധാകരന്റെ ഫേസ്&zwnj;ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്&zwj;ണരൂപം </u></span></p> <p>ചേര്&zwj;ത്തല കുറുപ്പന്&zwj;കുളങ്ങര ക്യാമ്പിലുണ്ടായ ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തില്&zwj; സ: ഓമനകുട്ടനെ പാര്&zwj;ട്ടി അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്&zwnj;പെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരില്&zwj; നടപടികള്&zwj; എടുത്തിട്ടില്ല. നടപടി എടുക്കുമെന്ന് റവന്യു വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വേണു ഐ.എ.എസ് ടെലിഫോണിലൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വൈദ്യുതിയും ഒന്നും ഏര്&zwj;പ്പാട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലും ക്യാമ്പില്&zwj; നിന്ന് നേരത്തെ പോയതിന്റെ പേരിലും പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ശ്രീ. വേണു ഐ.എ.എസ് പറഞ്ഞു.<br /> <br /> ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ച കാരണമാണ് സ: ഓമന കുട്ടന്&zwj; ഇപ്രകാരം പണം പിരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഇന്നലെ ഞാന്&zwj; ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാലും ഒരു പാര്&zwj;ട്ടി സഖാവ് പണം പിരിക്കാന്&zwj; പാടില്ല. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തില്&zwj; പാര്&zwj;ട്ടിക്കും സര്&zwj;ക്കാരിനും എതിരെ പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങള്&zwj; തന്നെ ഓമനകുട്ടന്റെ പേരില്&zwj; ഒരു നടപടിയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് എന്റെ ശ്രദ്ധയില്&zwj;പ്പെടുകയുണ്ടായി. ഞാന്&zwj; അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.<br /> <br /> ഇന്നലെ തന്നെ വാര്&zwj;ത്ത നല്&zwj;കി അത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില്&zwj; ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. പാര്&zwj;ട്ടിക്കും സര്&zwj;ക്കാരിനുമെതിരെ ഒരു ദിവസം മുഴുവന്&zwj; പാവപ്പെട്ടവര്&zwj; താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പില്&zwj; പണപ്പിരിവാണ് പാര്&zwj;ട്ടി നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്&zwj; അത് പരിശോധിച്ചു വേണ്ട നടപടികള്&zwj; സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളു. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.<br /> <br /> സ: ഓമനകുട്ടന്&zwj; പണം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരു ആരോപണം ഇല്ല. അങ്ങനെ പണം പിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പണം ഇല്ലായെന്ന കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടറെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലയുടെ ചാര്&zwj;ജ്ജുള്ള മന്ത്രിയായ എന്നെയും ചേര്&zwj;ത്തലയില്&zwj; നിന്നും മന്ത്രിയായ സ: പി.തിലോത്തമനേയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ആ നാട്ടുകാരനായ പാര്&zwj;ട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യമല്ലിത്. പക്ഷെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാര്&zwj;ട്ടി ഉചിതമായ പുന:പരിശോധന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യമില്ലാത്ത ഒരു കേസും എടുക്കേണ്ട കുറ്റം സ: ഓമനക്കുട്ടന്&zwj; ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്തരം കേസുകള്&zwj; ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.<br /> <br /> ജില്ലയിലെ 140 ഓളം ക്യാമ്പുകള്&zwj; ഉള്ളതില്&zwj; കുറുപ്പന്&zwj;കുളങ്ങര ക്യാമ്പില്&zwj; അല്ലാതെ ഒരു ക്യാമ്പിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണിത്. ജില്ലാഭരണകൂടം മികച്ച നിലയിലാണ് പ്രവര്&zwj;ത്തിക്കുന്നത്. ചേര്&zwj;ത്തല തഹസില്&zwj;ദാറും നല്ല നിലയില്&zwj; പ്രവര്&zwj;ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്&zwj; ക്യാമ്പിലുള്ള ചില റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥര്&zwj; 4 മണിക്ക് സ്ഥലം വിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും റവന്യു സെക്രട്ടറിയുടെയും ശ്രദ്ധയില്&zwj;പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.<br /> <br /> ഏതായാലും പാര്&zwj;ട്ടിക്കും സര്&zwj;ക്കാരിനുമെതിരെ ഇന്നലെ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രശ്&zwnj;നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിലും പാര്&zwj;ട്ടിക്കാര്&zwj; കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിലും സ: ഓമനകുട്ടന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. സ: ഓമനകുട്ടനെ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് പ്രതികരണം നന്നായിരുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.</p> Sat, 17 Aug 2019 15:44:10 +0530 'ഓമനക്കുട്ടന്മാരുടെ പാര്‍ട്ടി ആണ്, അവരുടെ വിയര്‍പ്പിന്റെ ഉപ്പാണ് പാര്‍ട്ടി' https://www.deshabhimani.com/from-the-net/news-from-the-net-17-08-2019/816848 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/news-from-the-net-17-08-2019/816848 <p>പത്തില്&zwj; എട്ട് പാര്&zwj;ട്ടിക്കാരും ഓമനക്കുട്ടന്&zwj;മാരാണ്. ലോക്കല്&zwj; - ഏരിയ കമ്മിറ്റികളില്&zwj; സര്&zwj;വീസ് മേഖലയില്&zwj; നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരൊഴികെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം സഖാക്കള്&zwj;ക്കും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനവുമില്ല. ആവോളം സാമ്പത്തിക പ്രശ്&zwnj;നങ്ങള്&zwj; ഉണ്ടു താനും.</p> <p>ലോണുകളും വീട്ടാക്കടങ്ങളുമില്ലാത്ത പ്രാദേശിക രാഷ്&zwnj;ട്രീയക്കാരെ കണ്ടുകിട്ടുക തന്നെ പ്രയാസമാണ്. അടുത്തു നില്&zwj;ക്കുന്നവര്&zwj;ക്കേ അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാവൂ.</p> <p>പുറമെ നിന്നു നോക്കുന്നവരുടെ കണ്ണില്&zwj; ഇവരൊക്കെ അഴിമതിക്കാരാണ്. ഇവരുടെ ഭാര്യക്കോ മക്കള്&zwj;ക്കോ പാര്&zwj;ട്ടി സഹകരണ സംഘത്തിലോ പാല്&zwj; സൊസൈറ്റിയിലോ പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തില്&zwj; ഒരു പ്യൂണ്&zwj; ജോലി കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ജേക്കബ് തോമസിന്റെയോ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെയോ പടം ഫേസ്ബുക്കില്&zwj; പ്രൊഫൈല്&zwj; ആക്കിയിട്ടുള്ള നാട്ടിലെ മാന്യന്മാര്&zwj; അപ്പോള്&zwj; പറയും 'അവനൊക്കെ രാഷ്&zwnj;ട്രീയം കൊണ്ടു രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ. വേറെന്തു വേണം.'</p> <p>ഈ മാന്യന്മാര്&zwj;ക്ക് ഒരാവശ്യം വന്നാല്&zwj; പക്ഷെ, ആദ്യം ഓമനക്കുട്ടനെ തന്നെ തേടിയെത്തും. പാതി ദിവസത്തെ പണി കളഞ്ഞ് ഓമനക്കുട്ടന്&zwj; സഖാവ് അവരോടൊപ്പം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ട് കത്ത് വാങ്ങി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്&zwj; കൂടെപ്പോകും. പോയ കാര്യം ചിലപ്പോള്&zwj; നടക്കും. ചിലപ്പോള്&zwj; നടക്കില്ല. നടന്നില്ലെങ്കില്&zwj; ഈ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഓമനക്കുട്ടനെതിരെ നാട്ടിലാകെ മൈക്ക് വയ്&zwnj;ക്കും.</p> <p>ഓമനക്കുട്ടന്റെ മക്കള്&zwj; ഉറപ്പായും SFI ആയിരിക്കും. പൊതുവിദ്യാലയത്തില്&zwj; അവരുണ്ടാകും. ഓമനക്കുട്ടനാകും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്. അയാളുടെ ജീവിതം എന്നും പോരാട്ടമാണ്. തെരുവില്&zwj; അയാള്&zwj; ന്യായീകരിച്ചു തളരും. വനിതാ മതിലിന് വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോയ ബസിന്റെ വാടക കൊടുക്കാന്&zwj; ഭാര്യയുടെ വള പണയം വയ്&zwnj;ക്കും.</p> <p>തെരഞ്ഞെടുപ്പും പാര്&zwj;ട്ടി സമ്മേളനവും വരുമ്പോള്&zwj; ആഴ്&zwnj;ചകള്&zwj; പണിക്കു പോകാന്&zwj; പറ്റില്ല. ബന്ധുക്കള്&zwj; ജീവിക്കാനറിയാത്തവന്&zwj; എന്നു പരിഹസിക്കും.</p> <p>പ്രളയം വന്നാലും നിപ്പ വന്നാലും ഓമനക്കുട്ടന്&zwj; ആരുടെയെങ്കിലും ബൈക്കിന്റെ പിറകില്&zwj; അവിടെയെത്തും. ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിക്കും.</p> <p>ഓമനക്കുട്ടന്മാരുടെ പാര്&zwj;ട്ടി ആണ്. <br /> അവരുടെ വിയര്&zwj;പ്പിന്റെ ഉപ്പാണ് പാര്&zwj;ട്ടി.<br /> <br /> പ്രിയ സഖാവിനൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട്.</p> Sat, 17 Aug 2019 13:18:48 +0530 ‘‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൈസ ഇടല്ലേ..ഇടല്ലേ എന്നു നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നില്ലേ..നിങ്ങളീ അമ്മയെകൂടി അറിയണം’’ ; അങ്ങിനെയൊന്നും തോൽക്കില്ലെന്ന്‌ വസുജയുടെ കുറിപ്പ്‌ https://www.deshabhimani.com/from-the-net/vasuja-vasyudev-flood-2019/816690 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/vasuja-vasyudev-flood-2019/816690 <p>&lsquo;മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൈസ ഇടല്ലേ..ഇടല്ലേ എന്നു നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നില്ലേ..നിങ്ങളീ&nbsp; ഈ അമ്മയെകൂടി അറിയണം. അവർ നുള്ളിപെറുക്കി ഏൽപിച്ച ആ നോട്ടുകളിൽ ഉണ്ട്&zwnj; ഈ നാടിന്റെ നന്&zwnj;മ.അതുള്ളിടത്തോളം എത്ര പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും&nbsp; അങ്ങിനെയൊന്നും ഈ നാട്&zwnj; തോൽക്കില്ലെന്ന്&zwnj; &rsquo;ബാങ്ക്&zwnj; ഉദ്യോഗസ്&zwnj;ഥയായ വസുജ വാസുദേവ്&zwnj;. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത്&zwnj; ബാങ്കിലെത്തി അതുവരെ നുള്ളിപെറുക്കി കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ&nbsp; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്&zwnj; നൽകിയ&nbsp;ഒരമ്മയെ കുറിച്ച്&zwnj; ഫേസ്&zwnj;ബുക്കിലാണ്&zwnj; വസുജ എഴുതിയത്&zwnj;. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെയും സഹായത്തിന്റെയും&nbsp; 'പ്രളയം' ഒഴുകുമ്പോള്&zwj; കല്ലുകടിയായി രംഗത്തെത്തുന്ന ചിലർക്കുള്ള നല്ല മറുപടി കൂടിയാണ്&zwnj;&nbsp;ആ&nbsp;പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; .</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; ചുവടെ</strong></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൈസ <br /> ഇടല്ലേ..ഇടല്ലേ എന്നു നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നില്ലേ..അതിനെ പറ്റിയാ...</span></p> <p>കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്താണ്..<br /> CUSAT ഇൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന സമയം. എന്റെ താമസവും <span class="text_exposed_show">ജോലിചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചും എല്ലാം CUSAT നു അടുത്തുള്ള കങ്ങരപ്പടി എന്ന സ്ഥലത്തതാണ്.സാധാരണക്കാരാണ് കൂടുതലും.ഒരു ദിവസം, പ്രായമുള്ള ഒരമ്മ ബാങ്കിലേക്ക് കേറി വന്നു.ആ വരലും നിപ്പും ഒക്കെ കണ്ടാ അറിയാം,ആദ്യമായാണ് ബാങ്കിനുള്ളിലേക്ക് കേറുന്നത് എന്ന്&zwnj;.അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ കാര്യം തിരക്കി.&quot;<br /> വെള്ളം കേറി ദുരിതപ്പെടുന്നവർക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ ഫണ്ടില് ഇവിടെ പൈസ ഇടാൻ പറ്റുമോ മോളേ..കുറച്ചു പൈസ ഉണ്ട് കയ്യിൽ..പെട്ടെന്ന് എന്തേലും ആപത്ത് പറ്റിയാ പുള്ളകൾക്(പുള്ള എന്നാൽ മോൻ/മോള് എന്നൊക്കെയാ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുഭാഷയിൽ) ഒരു സഹായമാട്ടേന്നു കൂട്ടി വച്ചതാ..ഇതിപ്പോ വെള്ളം കേറി ഒഴുകിപ്പോകാനാ<br /> വിധിയെങ്കിൽ,ഇതു പെട്ടീലിരുന്നാ ആർക്കു ഗുണം..? <br /> പുള്ള ഇതങ്ങിട്ടെരെ..ന്ന് ഒരു പ്ളാസ്റ്റിക് കവർ എനിക്ക് നീട്ടി ആ 'അമ്മ.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>&quot;ഇതെത്ര രൂപയുണ്ട്..&quot;</p> <p>അറിയില്ല..വീട്ടിലിരുന്നു എണ്ണിപെറുക്കിയാ പുള്ളോള് കാണും..പിന്നീ ഇടല് നടക്കൂല്ല..&quot;ഞാനേ ആശോത്രി പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ</p> <p>ഒരു രസീത് പൂരിപ്പിക്കണം..<br /> അമ്മേടെ ഒരു ഒപ്പ് വേണം..</p> <p>&quot;ഓ.. അതൊന്നും വേണ്ട ...പുള്ള ഇതെങ്ങിട്ടാൽ മതി.&quot;</p> <p>ഒടുവിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് വൗച്ചറിൽ പേരും ഒപ്പും വാങ്ങി,ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരും വഴി വന്നു രസീതു വാങ്ങി കൊള്ളാം(വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതു എന്റെ ജോലിയെ ബാധിക്കും എന്നു പറഞ്ഞോണ്ട്&zwnj; മാത്രം സമ്മതിച്ചു)എന്ന ഉറപ്പിൻ മേൽ ആളെ വിട്ടു..</p> <p>അകത്തു കൊണ്ടുപോയി പൊതി തുറന്ന്<br /> കുറേ പേപ്പർ പൊതികളിലായിരുന്ന നോട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടി എന്നീ എടുത്തപ്പോൾ,44100/-രൂപ..!!<br /> ഒരു പക്ഷെ ഇത്രേം രൂപ ഉണ്ടന്ന് ആ അമ്മക്കു അറിയിലെങ്കിലോ...എന്തോ ഞാൻ ആ പൈസ ഇട്ടില്ല...<br /> കുറേ കഴിഞ്ഞ്പ്പോൾ ആളെത്തി.<br /> &quot;അമ്മേ ഇതു ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ..ഇത്രേം ഇടണോ..?</p> <p>&quot;എല്ലാങ്കുടെ എത്രെണ്ട്&zwnj;..&quot;</p> <p>&quot;44100/-&quot;<br /> ന്റെ പുള്ളേ.. അവറ്റോൾടെ നെലവിളീം കഷ്ടപ്പാടും നമ്മളും കാണുന്നതല്ലേ ടീവീല്..<br /> ഈ പൈസകൊണ്ടു എന്താവാനാ..<br /> അതങ്ങു ഇട്ടേരെ..<br /> അവരുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു..</p> <p>എന്റേം.</p> <p>അകൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇട്ട് രസീതും കൊണ്ടു പുറത്തിറങ്ങി ചെന്നു..കൈകൾ കൂട്ടി പിടിച്ച് കണ്ണ് ചേർത്തു..<br /> പോകാനിറങ്ങിയപ്പോ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ചു &quot;പുള്ളോള് അറിയേണ്ട.അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെലോ..&quot;</p> <p>സത്യം..അവരുടെ പേരോ എന്തിന് മുഖം പോലും എനിക്ക് നന്നായി ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.<br /> പക്ഷെ,പെട്ടീല് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആ നോട്ടുകളുടെ മണോം, തൊണ്ട ഇടറി പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഇപ്പോഴുംഉണ്ട് ഉള്ളിൽ.</p> <p>അവരെപ്പോലുള്ളവരുടെ നാടാണ് കേരളം...<br /> നമ്മൾ കരകേറുക തന്നെ ചെയ്യും..</p> <p>സ്നേഹം</p> </div> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvasuja.vasudevan%2Fposts%2F2172464729549945&amp;width=300" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" width="300" height="314" frameborder="0"></iframe></p> Fri, 16 Aug 2019 12:29:36 +0530 ‘‘ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കളും അവരുടെ ഊർജ്ജം തന്നിലൂടെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന മേയറും’’ ഇതാണ്‌ ദുരിതകാല നേതൃത്വമെന്ന്‌ മുരളി തുമ്മാരുകുടി https://www.deshabhimani.com/from-the-net/muralee-thummarukudy/816683 https://www.deshabhimani.com/from-the-net/muralee-thummarukudy/816683 <p>&nbsp; ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കു വേണ്ടി സഹായം നൽകാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാംപിലെ വോളന്റിയേർസും , പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഊർജ്ജം സന്നിവേശിപ്പിച്ചു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നേതൃത്വവും ഇതാണ്&zwnj; ഈദുരന്തകാലത്തെ മികച്ച നേതൃത്വമെന്ന്&zwnj; മുരളി തുമാരുകുടി. പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ മലബാറിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ സംഭരണകേന്ദ്രത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരേയും അവർക്ക്&zwnj; മുന്നിലായി നിൽക്കുന്ന മേയർ പ്രശാന്തിനേയും സന്ദർശിച്ചതായിരുന്നു യു എൻ ദുരന്തലഘൂകരണ വിഭാഗം തലവൻ മുരളി തുമ്മാരുകുടി. ഒരു കണക്കിന് സാമൂഹ്യ ശൃംഖലയുടെ ഈ&nbsp; കാലത്ത് യുവജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള നേതൃത്വമാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.&nbsp;</p> <p>&lsquo;&lsquo;നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ അവർ കണ്ടിട്ടുകൂടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പകലും രാത്രിയും എന്നില്ലാതെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. ലോകത്തെവിടെയും പുതിയ തലമുറ അരാഷ്ട്രീയമാണ്, സ്വാർത്ഥമാണ്, മൊബൈൽ ഫോണിനകത്താണ് എന്നൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേട്ടാണ് വളരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദുരന്തം വരുന്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ആണെങ്കിലും ചൈനയിൽ ആണെങ്കിലും ബാങ്കോക്കിൽ ആണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് അവരാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ ക്രിയാത്മകമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് മേയർ പ്രശാന്ത് ദുരന്തകാലത്ത് പ്രസക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;പോസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; ചുവടെ </strong></span></p> <p>ദുരന്തകാലത്തെ നേതൃത്വം..</p> <p>ഇന്നലെ ദിവസം മുഴുവൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. അതിരാവിലെ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിൽ പോയി, ക്യാംപ് മാനേജ്&zwnj;മെന്റ് മുതൽ മണ്ണിനടിയിലെ സെർച്ച് ആൻഡ് റിക്കവറി വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കേരളത്തിലെ കോർഡിനേഷൻ ഓഫിസിൽ പോയി ദുരന്തം കഴിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്നലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആരോടും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതാം.</p> <p>തിരുവന്തപുരത്തെ മേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയായും ട്രോൾ ആയും വായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നു കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് വച്ച് പിടിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മേയറെ പറ്റി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നല്ല വാർത്തകൾ കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി, പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുമാണ്. എങ്കിലും ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്നല്ലാതെ മേയറെ കാണുമെന്നോ കാണണമെന്നോ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.</p> <p>കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരക്ക് കാണാം. ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും ചെറുപ്പക്കാരാണ്, സ്&zwnj;കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും. അകത്തേക്ക് കയറുന്പോൾ തന്നെ വോളണ്ടിയർമാരുടെ രജിസ്&zwnj;ട്രേഷൻ ഡെസ്ക് ആണ്. അത് പഴയ രീതിയിൽ പേപ്പറിൽ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷന് വേണ്ടി മൊബൈൽ ആപ്പ് ആകാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും വസ്തുവകകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. ചെറുതും വലുതുമായി അരിയും തുണിയുമായി സംഭാവനകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. അവ ലോഗ് ചെയ്ത്, അതിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി, ഉടൻ തന്നെ സോർട്ടിങ്ങിന് ആയി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/2(128).jpg" alt="" /></p> <p>നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ അവർ കണ്ടിട്ടുകൂടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പകലും രാത്രിയും എന്നില്ലാതെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. ലോകത്തെവിടെയും പുതിയ തലമുറ അരാഷ്ട്രീയമാണ്, സ്വാർത്ഥമാണ്, മൊബൈൽ ഫോണിനകത്താണ് എന്നൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേട്ടാണ് വളരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദുരന്തം വരുന്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ആണെങ്കിലും ചൈനയിൽ ആണെങ്കിലും ബാങ്കോക്കിൽ ആണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് അവരാണ്. അവരെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ആനന്ദമാണ്, അവരിൽ നിന്നും ഒരു ഊർജ്ജമാണ് നമ്മിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും വേഗവും കാണുന്പോൾ നമ്മുടെ നാടും ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാണെന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.<br /> ഇനി സ്ഥലം വിട്ടേക്കാം എന്ന് കരുതി നിൽക്കുന്പോൾ ആണ് <br /> <a class="profileLink" title="Shibu KN" href="https://www.facebook.com/shibuknair?__tn__=%2CdK-R-R&amp;eid=ARDzBIn7jC5vnUBvOVCmniOICJ7xfHu7Al_79KNSFKsoG2zssmQeX1VgAIEMRQQr8ZSvmZXYlFhzVNyU&amp;fref=mentions" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000172006396&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARDzBIn7jC5vnUBvOVCmniOICJ7xfHu7Al_79KNSFKsoG2zssmQeX1VgAIEMRQQr8ZSvmZXYlFhzVNyU%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Shibu KN</a> വന്നു തോളിൽ തട്ടുന്നത്. ഖരമാലിന്യ നിർമാർജ്ജനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്പം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്.</p> <p>&quot;ചേട്ടൻ എപ്പോൾ വന്നു ?&quot;<br /> &quot;ഇന്ന് രാവിലെ വന്നതാണ്, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ടു, സന്തോഷമായി, വൈകിട്ട് തിരിച്ചു പോകും&quot;<br /> &quot;ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, അത് കൂടി കാണണം.&quot;</p> <p>ഷിബു എന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടുത്തെ കൗൺസിൽ ഹാൾ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ്, അതിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു പാക്ക് ചെയ്ത് ലേബൽ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ, മറ്റിടത്ത് പായയും പുതപ്പും, വേറൊരിടത്ത് പഠനോപകരണങ്ങൾ, കുറേ സ്ഥലത്ത് മരുന്നുകൾ. മരുന്നുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്&zwnj;സുമാരും മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. എല്ലാവരും ആവേശത്തിലാണ്, എവിടെയും കാണുന്നത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്.</p> <p>&quot;ചേട്ടൻ മേയറെ കണ്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ&quot; എന്ന് ഷിബു.<br /> &quot;അദ്ദേഹം തിരക്കിലല്ലേ, പിന്നീടൊരിക്കൽ ആകാം&quot; എന്ന് ഞാൻ<br /> ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കം വേണ്ടി വന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മേയർ ശ്രീ പ്രശാന്ത് അവിടെയുണ്ട്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വേറിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളല്ല. ഒട്ടും ജാടയില്ല, ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടമില്ല. ഞാൻ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു.</p> <p>വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ആളുകൾ പകച്ചു നിന്ന ഒരു സമയത്ത് സഹായം നൽകുന്നതിൽ തെക്കനും വടക്കനും എന്നൊക്കെ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നെല്ലാം വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പടരാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ മൊത്തം പ്രതിനിധിയായി ദുരിതത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുവാനുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ആൾരൂപമായി മാറുന്നത്.</p> <p>ഏതൊരു ദുരന്തവും ഇത്തരത്തിൽ ചില വ്യക്തികളെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ട്വിൻ ടവർ ബോംബിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റൂഡി ഗിലിയനിയും 2004 സുനാമി സമയത്ത് ജയലളിതയുടെ നേതൃത്വവും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവരൊക്കെ അവർ ഇരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരവും വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ദുരന്തങ്ങളെ നേരിട്ടതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ ക്രിയാത്മകമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് മേയർ ശ്രീ പ്രശാന്ത് ദുരന്തകാലത്ത് പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഒരു കണക്കിന് സാമൂഹ്യ ശൃംഖലയുടെ കാലത്ത് യുവജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള നേതൃത്വമാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടത്.</p> <p><br /> മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ആണ് നാം കാണുന്നതെങ്കിലും, ഈ സംഭരണ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ മൊത്തം അണിനിരക്കുന്നവർ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത്.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/12(34).jpg" alt="" width="768" /></p> <p>ഈ ഒരു ശൃംഖലമാത്രം അല്ല ഈ ദുരന്തകാലത്ത് ഉണ്ടായത്. അൻപോട് കൊച്ചി പോലെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ പുതിയതായി ഉണ്ടായതുമായ പേരുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ അനവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ദുരന്തകാലത്ത് സജീവമാണ്. <br /> കേരളത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും സഹായങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ്. ദുരന്തകാലത്ത് എങ്ങനയെയാണ് പരസ്പരം പിന്തുണക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ലോകമാതൃകയാവുകയാണ്.</p> <p>ഈ ദുരന്തകാലം ഏതാണ്ട് തീരുകയാണ്, ക്യാംപിൽ നിന്നും ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി. ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ അല്ല വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇനി കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുന്നതോടെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പെട്ടവർ അല്ലാത്തവരെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തും. ക്യാംപുകളുടെ എണ്ണം കുറയും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീണ്ടും കോളേജിലും സ്&zwnj;കൂളിലും അവരുടെ ജോലികളിലും തിരിച്ചെത്തും. പ്രശാന്തും മറ്റുള്ളവരും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങും.</p> <p>പരസ്പരം സഹായിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ ദുരന്തം ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്തകളും ചർച്ചകളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ദുരന്തകാലത്ത് മൊത്തം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഹാഷ്ടാഗുകളിലൂടെ പുതിയ തലമുറയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയ <a class="profileLink" title="Prasanth Nair" href="https://www.facebook.com/prasanthn?__tn__=%2CdK-R-R&amp;eid=ARAZXL0ICd5XinIx7m3uEgrmAgSif72cZ-f1ohdBwcyweFGJQfJBauFnpcJZLWNK_D1zpKhXoz8x8T8S&amp;fref=mentions" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=717934055&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARAZXL0ICd5XinIx7m3uEgrmAgSif72cZ-f1ohdBwcyweFGJQfJBauFnpcJZLWNK_D1zpKhXoz8x8T8S%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Prasanth</a> ബ്രോ യുമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിലെ അവസാന ഐറ്റം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പറയാം.</p> Fri, 16 Aug 2019 10:00:09 +0530