ഇ എം എസ്: കഥയും കാര്യവും...തോമസ്‌ ജേക്കബ്ബുമായി അഭിമുഖം

തോമസ്‌ ജേക്കബിനെക്കുറിച്ച്‌ സമീപകാലത്ത്‌ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഒരേ ഒരു തോമസ്‌ ജേക്കബ്‌’ എന്ന പുസ്‌തകത്തിന്റെ ആമുഖം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു: ‘‘ മറ്റുപലരും പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വർത്തമാനകാലത്ത്‌ ജീവിച്ചപ്പോൾ എന്നും അതിന്റെ ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക