15 July Wednesday

കേരളം സ്വന്തം ബാങ്കിലേക്ക്

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ Updated: Sunday Nov 3, 2019

സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപീകരിക്കുന്ന ബാങ്കാണ് കേരള സഹകരണ ബാങ്ക് (കേരള ബാങ്ക്). ഏവർക്കും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ആധുനിക ബാങ്കിങ്‌ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണ ലക്ഷ്യം. ബാങ്കിങ്‌ വ്യവസായം കടുത്ത മത്സരവും നിരവധി വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്ന  കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ല.

സംസ്ഥാന സഹകരണബാങ്കും  ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിന് രൂപംനൽകുമെന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റ ഭാഗമാണ്. പദ്ധതി സമീപനരേഖയിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഡോ. എം എസ് ശ്രീറാം  അധ്യക്ഷനായുള്ള വിദഗ്ധസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ലയിപ്പിച്ച് കേരള സഹകരണ ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

ലക്ഷ്യമിടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് വളരാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് കേരള ബാങ്കിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. സഹകരണബാങ്കിങ്‌ മേഖലയുടെ ഏകോപനത്തിനും മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാകും.  കാർഷിക-വ്യാവസായികരംഗത്ത് നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും കേരള ബാങ്ക് ശക്തിപകരും. ഗ്രാമീണ സമ്പാദ്യമുൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ പൂർണമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇടപാടുകാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും വായ്‌പാ പലിശനിരക്ക് കുറയ്‌ക്കുന്നതിനും മൈക്രോഫിനാൻസ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നതിനും കേരളബാങ്കിന്റെ വരവ് സഹായകമാകും.

കേരള ബാങ്കിലൂടെ കൂടുതൽ കാർഷികവായ്‌പ നൽകാൻ കഴിയും. ഏകോപനത്തിലൂടെ ശക്തമാകുന്ന ബാങ്കിന്റെ ധനസ്ഥിതിയിൽ നബാർഡിൽനിന്ന്‌ കൂടുതൽ പുനർവായ്‌പ ലഭിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനമേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജില്ലാ ബാങ്ക് എന്ന തലം ഒഴിവാകുന്നതോടെ നബാർഡിൽനിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്ന പുനർവായ്‌പ കർഷകർക്ക് നിലവിലെ  പലിശനിരക്കിൽനിന്നും കുറച്ചുനൽകാനാകും. കാർഷികേതര വായ്‌പകളുടെ പലിശനിരക്കും കുറയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കും.

കേരള ബാങ്ക്  വരുന്നതോടെ വായ്‌പ, നിക്ഷേപം എന്നിവ പലമടങ്ങ് വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിദേശനിക്ഷേപം ശേഖരിക്കാൻ പ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നതോടെ വിദേശനാണയ വിനിമയവും  വ്യാപാരവും വർധിക്കും. പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖല -ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകൾ കൈയടക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന എൻആർഐ നിക്ഷേപത്തിന്റെ നല്ലൊരുപങ്ക് കേരള ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നതോടെ സഹകരണമേഖലയുടെ വായ്‌പാവിതരണശേഷിയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാകും.

സമ്പൂർണമായും സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ ബാങ്കിങ്‌ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകും. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടിന്റെയും മറ്റ് സർവീസ് ചാർജുകളുടെയും പേരിൽ പൊതുമേഖലാ- സ്വകാര്യ - ന്യൂജനറേഷൻ ബാങ്കുകളുടെ ചൂഷണവും അവസാനിപ്പിക്കാനാകും. സഹകരണ ബാങ്കിങ്‌ മേഖല അതിനൂതന സാങ്കേതികമികവിലേക്ക്‌ വരുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായ ഉപയോക്താക്കളെ ഈ മേഖലയിലേക്ക്‌ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കാനാകും.

ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കുകൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ ലയിക്കുന്നതോടെ എല്ലാത്തരം ബാങ്കിങ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തുനടത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള, റിസർവ്‌ ബാങ്ക് അനുമതിയുള്ള ദേശീയ/അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ബാങ്കായി കേരള ബാങ്കിന് ഉയരാൻ കഴിയും. കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കായി അത് മാറും.  2019 ജൂണിലെ എസ്എൽബിസി കണക്കുകൾപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക്‌ കേരളത്തിൽ 1216 ബ്രാഞ്ചാണ് ഉളളത്.  1.53 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ നിക്ഷേപവുമുണ്ട്.  എന്നാൽ, ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും എൻആർഐ നിക്ഷേപമാണ്. കേരള ബാങ്കിന് തുടക്കത്തിൽ 825 ബ്രാഞ്ച്‌ ഉണ്ടാകും.നിലവിൽ- അറുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം കോടിരൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഇതിൽ എൻആർഐ നിക്ഷേപം നാമമാത്രമാണ്. എൻആർഐ നിക്ഷേപമടക്കം സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയും, പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ കേരള ബാങ്ക് സേവനം ഗ്രാമീണ ജനതയിലേക്ക്‌ എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുംചെയ്യുന്ന മുറയ്‌ക്ക്‌ കേരള ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കായി മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

സംസ്ഥാന ജില്ലാ ബാങ്കുകൾക്കുപുറമെ കേരളത്തിൽ 1625 പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളും 60 ലൈസൻസ്ഡ് അർബൻ ബാങ്കുമുണ്ട്.  ഇവയാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ഉടമകളായി മാറുക. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും അർബൻ ബാങ്കുകൾക്കുമായി നാലായിരത്തിഅഞ്ഞൂറിലധികം ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട്.  ഒരു ലക്ഷംകോടി രൂപയിലധികം നിക്ഷേപമുണ്ട്.  ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാങ്കിങ്‌ നെറ്റ്‌വർക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാങ്കിങ്‌ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകും. 

കേന്ദ്ര-‐സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിങ്‌ മേഖലയിൽ ലോകത്തിനുമുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരള ബാങ്കിലൂടെ കഴിയും. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ,  സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.  പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനപരവും ചലനാത്മകവുമാക്കുന്നുവെന്നത് നമ്മുടെ കമ്പോളത്തിൽ ഉണർവ്‌ പ്രദാനംചെയ്യും. വികസന ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തികപിന്തുണ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ വികസനപദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ധൈര്യം നൽകും. കാര്യക്ഷമമായ ഭരണനിയന്ത്രണത്തിന് കേരള ബാങ്കിലൂടെ സാധിക്കും.

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും അർബൻ ബാങ്കുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭരണാധികാരികളാകും. സഹകരണ ജനാധിപത്യത്തിലൂന്നിയ വലിയ ഒരു ബാങ്ക് യാഥാർഥ്യമാകുന്നത് സഹകാരികൾക്ക് അഭിമാനകരമാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. യുവതലമുറയ്‌ക്ക്‌ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും കേരള ബാങ്ക് വഴി സാധിക്കും. നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ജനതയുടെ ബാങ്ക് എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ കേരള ബാങ്കിലൂടെ കഴിയും.

സഹകരണ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണ സമിതിക്കായിരിക്കും കേരള ബാങ്കിന്റെ  നിയന്ത്രണം. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽനിന്ന്‌ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 10 അംഗങ്ങളും 10 വനിതാ അംഗങ്ങളും പട്ടികജാതി–-വർഗ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു അംഗവുംഅർബൻ ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു അംഗവും രണ്ട് സ്വതന്ത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ടർമാരുംസഹകരണ സെക്രട്ടറി, രജിസ്ട്രാർ, നബാർഡ് സിജിഎം, കേരള ബാങ്ക് സിഇഒ എന്നീ 4 എക്‌സ്‌ ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളുംകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാകും കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി. 

ആകെ 21 അംഗങ്ങളാണ് ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടാകുക. കൂടാതെ, കേരള സഹകരണ നിയമപ്രകാരം രണ്ട്‌ പ്രൊഫഷണൽ അംഗങ്ങളെ ഭരണസമിതിക്ക് കോ -ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇവർക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാകില്ല. ആർബിഐയുടെ അന്തിമ അനുമതിയിൽ വായ്‌പേതര സംഘങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഭരണസമിതിയിൽ വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരവികസനമാണ്.  ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിന് സഹായകമായി ശക്തമായ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.  സർക്കാരിന്റെ നവകേരള മിഷനിലൂടെ നല്ല പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കാർഷിക-പാരിസ്ഥിതിക വികസനം, ഭവനം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥായിയായ പരിഹാരം കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിലും മുന്നേറാൻ കഴിയണം. ഈ ഗതിവേഗത്തിന് രാസത്വരകമാകുന്ന കേരള ബാങ്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായ, ശക്തമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ജീവനാഡിയായിരിക്കും.

യുഡിഎഫിന് അങ്കലാപ്പ്‌
ഇടതുമുന്നണിസർക്കാരിനുകീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനമുന്നേറ്റത്തിന് കേരള ബാങ്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിറളിപിടിച്ചാണ് ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണി കേരളബാങ്കിന് എതിരായ നിലപാടുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേരളബാങ്ക് വരുന്നതുമൂലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ഭരണസമിതി ഇല്ലാതാകുമെന്നത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും. മുൻകാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെല്ലാം യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതികൾ സംസ്ഥാന- ജില്ലാ ബാങ്കുകളിൽ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുകളുമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്.  2001--‐06 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഭരണസമിതി നൽകിയ നൂറുകോടി രൂപയിലധികംവരുന്ന അഴിമതി-ക്രമരഹിത വായ്‌പകൾ ഇപ്പോഴും തിരിച്ചടയ്‌ക്കാതെ കിട്ടാക്കടമായി കിടക്കുകയാണ്.  കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം കെ രാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗ്രീൻകോയുടെ പേരിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ വായ്‌പയും ഇതിൽപ്പെടും.  ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്‌തമല്ല.

മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലുൾപ്പെടെ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നവർ എടുത്ത വായ്‌പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.  തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് 450 കോടി രൂപയിലേറെ നഷ്ടത്തിലേക്കുവരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതി മാരായമുട്ടംപോലുള്ള സംഘങ്ങൾക്കും മറ്റ് കടലാസ് സംഘങ്ങൾക്കും വഴിവിട്ടുനൽകിയ വായ്‌പയാണ്.  ഇത്തരത്തിൽ പൊതുപണം ദുർവ്യയം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇനി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന അങ്കലാപ്പ് യുഡിഎഫ് നിലപാടിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.  സഹകാരികൾ ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം.


പ്രധാന വാർത്തകൾ
 Top