മ്യൂസിയം


എംടി മ്യൂസിയം കാണാന്‍ ഇന്നും അവസരം

കോഴിക്കോട് > ദേശാഭിമാനി ഒരുക്കിയ എംടി മ്യൂസിയം കാണാന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ അവസരം. എംടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അതുല്യ ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അമൂല്യ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മ്യൂസിയം

കോഴിക്കോട് > രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യപുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠം എം ടിക്ക് ലഭിച്ചത് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. എന്നാല്‍, ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അപൂര്‍വ ശേഖരവുമായി ദേശാഭിമാനി എം ടി മ്യൂസിയം ഒരുക്കുന്നു

കോഴിക്കോട് > രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠം നേരില്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പത്മവിഭൂഷണും കേന്ദ്രസാഹിത്യ ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക