കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നു; കനത്ത പോളിംഗില്‍ തൃക്കാക്കര