ചെങ്കൊടിക്ക് കീഴിൽ നവകേരളത്തിനായി; സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു