ദേശീയ പണിമുടക്ക്‌: രണ്ടാം ദിനവും രാജ്യം സ്തംഭിച്ചു