കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളിവിരുദ്ധനയങ്ങൾക്കെതിരെ 10 കേന്ദ്ര ട്രേഡ്‌ യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ദ്വിദിന പണിമുടക്ക്‌ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ