പുതുപ്പിറവിയുടെ പ്രതീക്ഷ... ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു