ഫാറൂഖ്‌ കോളേജിലേക്ക്‌ എസ്‌എഫ്‌ഐ സംഘടിപ്പിച്ച വത്തക്കാ മാർച്ചും പ്രതിഷേധ ഹോളിയും