സ്‌കൂൾ തുറക്കുമുന്നേ പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ...അടുത്ത അധ്യയനവർഷത്തെ ആദ്യ ടേമിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്‌തകങ്ങളുമായി വിദ്യാർഥികൾ.