‌കണ്ണീരൊഴുക്കി ദുരിതപ്പെയ്‌ത്ത്‌: വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...