ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പന്ത്രണ്ടാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ..ഫോട്ടോ: ജി പ്രമോദ്