കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളിദ്രോഹ–-ജനദ്രോഹ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ കേന്ദ്ര ട്രേഡ്‌യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനംചെയ്‌ത പണിമുടക്കില്‍ നിന്ന്