കാലവര്‍ഷത്തിനു തുടക്കമായപ്പോള്‍: ചില തിരുവനന്തപുരം കാഴ്ചകള്‍...ഫോട്ടോ: എ ആര്‍ അരുണ്‍ രാജ്