ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കൈകോർത്ത്‌ കേരളം; എൽഡിഎഫ്‌ മനുഷ്യമഹാശൃംഖല.