ബീഹാറിലെ സമസ്തിപൂരിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം.