മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം പേറി കുട്ടനാട്‌... ചിത്രങ്ങൾ: എം എ ശിവപ്രസാദ്‌