കര്‍ണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഐടി‐ഐടിഇഎസ് എംപ്ലോയ്സ് യൂണിയന്‍ സമ്മേളനം