ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ കർഷകവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കിസാൻ മുക്തി മാർച്ച്‌ ഡൽഹിയിൽ... ചിത്രങ്ങൾ: കെ എം വാസുദേവൻ