കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റിലെ പ്രകടനങ്ങള്‍. ഫോട്ടോ: മിഥുന്‍ അനില മിത്രന്‍