ജലനിരപ്പുയരുന്ന ഇടുക്കി ഡാം ...ദൃശ്യങ്ങള്‍..ഫോട്ടോ എം പി ഷിബിന്‍