സിപിഐ എം കണ്ണൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഹരിത കവചം പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും