പാലക്കാട്ടെ പ്രളയ ചിത്രങ്ങള്‍: ഫോട്ടോ പി വി സുജിത്