പോരാളികള്‍ മുന്നോട്ട്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ കര്‍ഷക സമരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍