മമത സർക്കാരിനെതിരെ ബംഗാളിലെ ദരീവിത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയും എസ്എഫ്ഐയും സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്‌മ