നബന്നയിലേക്ക് എസ്.എഫ്.ഐ യും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയും സംഘടിപ്പിച്ച ബൈക്ക് റാലികള്‍