പണിയിടങ്ങളുടെ കരുത്തുമായി കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ. മുട്ടുമടക്കി കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഡൽഹി ചലോ മാർച്ച്‌ ചിത്രങ്ങൾ.