ദേശാഭിമാനി ആലപ്പുഴ എഡിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ... ഫോട്ടോ: ജി പ്രമോദ്‌