കേന്ദ്ര ജനവിരുദ്ധ നയത്തിനെതിരായ സിപിഐ എം ദേശീയ പ്രതിഷേധ ദിനം