ചെങ്കടലിനെ നെഞ്ചേറ്റി; സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം