ചൈനീസ്‌ വിപ്ലവത്തിന്റെ 70ാം വാർഷികത്തിൽ നടന്ന പരേഡിൽ നിന്ന്‌