കൊൽക്കത്തയിൽ ഇടതുമുന്നണി സംഘടിപ്പിച്ച ബ്രിഗേഡ്‌ റാലിയിൽനിന്ന്‌