കൊച്ചിയിൽ ആശ ശരത്‌ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം: ഫോട്ടോ: കെ എസ്‌ പ്രവീൺകുമാർ