സിപിഐ എം 22ാം പാര്‍ടി കോണ്‍ഗ്രസ്: ആദ്യദിന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം.ഫോട്ടോ: ജി പ്രമോദ്