ഏതന്‍സില്‍ നടക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ്-തൊഴിലാളി പാര്‍ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന്‌