എസ്എഫ്‌ഐ 33 ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം.ഫോട്ടോ ആര്‍ സഞ്ജീവ്