കേരളത്തിന് വജ്രത്തിളക്കം – 'വജ്രകേരളം' ആഘോഷപരിപാടി ഉദ്ഘാടനം