ചെങ്ങന്നൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് പ്രചരണത്തിനായി സംഘടിപ്പിച്ച 'കാവ്യരംഗാവിഷ്‌കരണം' പരിപാടിയില്‍ നിന്ന്‌