മലബാര്‍ റിവര്‍ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ചാലിപ്പുഴയില്‍ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കയാക്കിങ് മത്സരത്തിലെ കാഴ്ചകള്‍. ഫോട്ടോ > ജഗത് ലാല്‍