ദേശാഭിമാനിയിൽ നിറങ്ങളുടെ ഉൽസവം. ദേശാഭിമാനി തൃശൂർ യൂണിറ്റ്‌ സംഘടിപ്പിച്ച വി പി സുരേഷ്‌ ചിത്രരചനാമൽസരത്തിൽനിന്ന്‌