വനിതാമതിലിന് മുന്നോടിയായി വിവിധയിടങ്ങളില്‍ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രചരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍