കിള്ളിയാറിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഒരു ജനത ഉണരുന്നു...കൈ കോർക്കാം. കിള്ളിയാർ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പുഴയറിവ്‌ യാത്ര