രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളും കര്‍ഷകരും അണിനിരക്കുന്ന മസ്ദൂര്‍ കിസാന്‍ സംഘര്‍ഷ് റാലിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍