എൽഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പര്യടനങ്ങൾ