മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ കരുണാനിധിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു