സിഐടിയു ഓള്‍ ഇന്ത്യ ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ - കോഴിക്കോട്