അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടന്ന റാലികള്‍