കേരളം ഇടത്തേക്ക് ; ജനതയുടെ മനമറിയിച്ച് ഫലം മനം നിറഞ്ഞ് ആഘോഷം