മരട്‌ ഫ്ലാറ്റ്‌ പൊളിക്കൽ. ചിത്രങ്ങൾ - കെ എസ്‌ പ്രവീൺകുമാർ, പി വി സുജിത്‌, എ ആർ അരുൺരാജ്‌